Obszary współpracy naukowo-badawczej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego powstała w 1951 roku. Jest unikatową w skali kraju i Europy państwową, nowoczesną, politechniczną szkołą wyższą, realizującą zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo-dydaktyczne i studentów dla potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP.

Wojskowa Akademia Techniczna jest równocześnie jednostką naukową, przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych, z dziedziny techniki wojskowej, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych. Znaczna część potencjału intelektualnego Akademii zaangażowana jest w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz gospodarki narodowej, a rezultaty prac badawczych WAT mają szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle. Wysoki poziom prac naukowo-badawczych potwierdzają liczne wynalazki, innowacje i patenty oraz prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne. WAT współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z ponad 60 ośrodkami (instytutami i uczelniami) zagranicznymi z ponad 20 krajów świata.

O osiągnięciach Akademii w działalności badawczo-naukowej świadczą nagrody państwowe, nagrody i wyróżnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Polskiej Akademii Nauk oraz ponad 1000 patentów i praw ochronnych, w tym 60 zagranicznych.

Efekty prac badawczych WAT, prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, weryfikowane w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywają uznanie na świecie i wyróżniane są medalami oraz innymi prestiżowymi nagrodami.

Wojskowa Akademia Techniczna skutecznie korzysta z programów rozwojowych oferowanych przez Unię Europejską i jest zaangażowana w realizację ważnych, międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego, Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Doświadczenie Akademii w realizacji międzynarodowych projektów badawczych świadczy o tym, że jest doskonałym partnerem do podjęcia współpracy naukowej w ramach europejskich programów rozwojowych sfery B+R. Koordynacja i realizacja badań w międzynarodowych zespołach badawczych to także duża szansa dla studentów i młodych pracowników naukowych Akademii.

Wysoko kwalifikowani eksperci WAT uczestniczą w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w ramach agend i organizacji NATO oraz Europejskiej Agencji Obrony, gdzie oprócz zadań związanych z rozwojem technologii obronnych działają na rzecz zwalczania zagrożeń stwarzanych przez międzynarodowy terroryzm, rozwijania zdolności w zakresie reagowania kryzysowego, planowania cywilnego. Realizowane przez pracowników WAT zadania i prace naukowo-badawcze obejmują w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi;
 • podwyższenie sprawności i bezpieczeństwa systemów dowodzenia;
 • integrację i ochronę systemów informacyjnych i łączności;
 • rozwój nowoczesnej broni i amunicji;
 • ochronę przed środkami masowego rażenia;
 • systemy walki elektronicznej.

Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje i konsoliduje wysiłek przedstawicieli przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych i nauki w obszarze rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa oraz realizacji strategicznych celów państwa w ramach koordynacji działalności Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB). Zakres tematyczny obszarów badawczych platformy powstał na skutek wielu konsultacji z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych, jednocześnie koreluje bezpośrednio z proponowanymi przez ministerstwo priorytetowymi kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce. Tematy badawcze realizowane w ramach Strategicznego Programu Badawczego PPTSB zostały pogrupowane w pięć gł6Ymych obszarów:

 • systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych;
 • materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa;
 • sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa;
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem;
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje również pracę: Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, w którego skład wchodzą cywilni i wojskowi przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci. Do zadań zespołu należy w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach możliwości oraz sposobów realizacji w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych, modernizacji oraz zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP.

Powstał w 1968 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki na specjalistów w zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami oraz kierowania środkami walki, a także wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych.

Oferta naukowo-badawcza wydziału obejmuje prace naukowo-badawcza w obszarach:

 • projektowanie i usprawnianie systemów informatycznych;
 • modelowanie i symulacja działań bojowych;
 • modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktów;
 • projektowanie i implementacja systemów zarządzania kryzysowego oraz systemów wczesnego ostrzegania;
 • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji;
 • metody projektowania rozproszonych systemów informatycznych;
 • systemy czasu rzeczywistego;
 • roboty inteligentne i widzenie komputerowe;
 • sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe;
 • grafika komputerowa i systemy rzeczywistości wirtualnej;
 • sieci komputerowe;
 • systemy komputerowe;
 • diagnostyka i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych;
 • komputerowe systemy automatyki i robotyki;
 • teoria sterowania i teoria systemów;
 • modele i metody projektowania systemów kryptograficznych;
 • badania operacyjne;
 • metody i narzędzia analizy, projektowania i diagnozowania systemów mikroprocesorowych;
 • obliczenia kwantowe;
 • obliczenia równoległe i rozproszone;
 • modelowanie numeryczne.

Wyniki badań uzyskane w wymienionych obszarach znajdują zastosowanie przede wszystkim w pracach badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez wydział na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W wydziale działa akredytowane Laboratorium Badawcze Kryptologii, specjalizujące się w opracowywaniu i analizie algorytmów oraz systemów kryptograficznych. Wydział prowadzi także cykl szkoleń objętych programem Cisco Networking Academy.

Oferta głównych obszarów prac badawczych:

 • systemy rozpoznania radioelektronicznego;
 • przetwarzanie sygnałów cyfrowych w systemach łączności i walce elektronicznej;
 • synteza i kompresja radarowych sygnałów złożonych;
 • nowoczesne algorytmy przetwarzania sygnałów w radiokomunikacji;
 • wykorzystanie i zastosowanie satelitarnych systemów nawigacji GPS/GLONASS;
 • systemy antenowe i propagacja fal;
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów radiokomunikacyjnych;
 • interoperacyjność urządzeń i systemów łączności;
 • inżynieria systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 • bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych i informatycznych;
 • termografia mikrofalowa dla celów medycznych i militarnych;
 • metody i urządzenia do pomiarów przerw czasowych z pikosekundową rozdzielczością;
 • uniwersalne demodulatory cyfrowe;
 • anteny mikropaskowe dla telefonii komórkowej;
 • wyposażenie i metody wspierające medyczne procesy rehabilitacji.

W Wydziale Elektroniki funkcjonuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wyposażone w komorę bezodbiciową, pracującą w paśmie częstotliwości 10 kHz < f < 20 GHz.

Wydział realizuje badania w obszarach:

budownictwo

 • budownictwo obronne i ochronne;
 • badania materiałów, elementów konstrukcyjnych i konstrukcji budowlanych;
 • wybuchowe wyburzanie obiektów budowlanych;
 • składane konstrukcje mostowe;
 • nawierzchnie drogowe i lotniskowe;
 • technologia budowy, odbudowy i remontów obiektów budowlanych.

geodezja i kartografia

 • geodezyjne pomiary podstawowe;
 • systemy informacji geograficznej;
 • systemy informacji przestrzennej;
 • fotogrametria i teledetekcja;
 • geodezja inżynieryjna;
 • geodezja satelitarna.

Oferta badań i współpracy naukowej obejmuje prace badawcze w obszarach:

budownictwo

 • schrony wojskowe, schrony i ukrycia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej kraju;
 • badania doświadczalne 1 numeryczne modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów, elementów konstrukcyjnych i konstrukcji budowlanych pod obciążeniem wybuchowym;
 • nowe systemy przegród i obiektów budowlanych o dużej zdolności do pochłaniania energii uderzenia i wybuchu;
 • badania doświadczalne i numeryczne modelowanie wzmacniania gruntów pod obciążeniem wybuchowym;
 • modelowanie dynamicznej interakcji obiektu budowlanego z gruntem;
 • optymalizacja izolacji termicznej i badania energooszczędności budynków;
 • konstrukcje składane mostowe oraz nawierzchni drogowych i lotniskowych;
 • identyfikacja zagrożeń funkcjonowania i ocena procesu eksploatacji infrastruktury transportowej;
 • systemy eksperckie oceny trwałości obiektów budowlanych;
 • badanie odporności infrastruktury budowlanej i transportowej w sytuacji kryzysowej;
 • badanie rozwiązań konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych do szybkiej budowy, odbudowy i remontów obiektów budowlanych i budowli specjalnych w sytuacjach kryzysowych.

geodezja i kartografia

 • mapy numeryczne;
 • badania przemieszczeń i odkształceń;
 • bazy danych dla GIS;
 • osnowy geodezyjne i fotogrametryczne;
 • ewidencjonowanie i zarządzanie nieruchomościami;
 • projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb kompleksowego zarządzania w jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
 • analiza terenu z wykorzystaniem zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz NMT;
 • systemy rozpoznania optoelektronicznego;
 • inwentaryzacja architektoniczna metodami fotogrametrii naziemnej bliskiego zasięgu;
 • fotogrametryczne opracowania zobrazowań lotniczych i satelitarnych;
 • wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do opracowań fotogrametrycznych;
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów;
 • teledetekcyjne metody badania środowiska naturalnego;
 • wielospektralne techniki pozyskiwania l przetwarzania obrazów;
 • opracowanie obserwacji satelitarnych GNSS;
 • monitorowanie pracy stacji referencyjnych GPS i analiza zakłóceń w systemach nawigacyjnych;
 • stacje referencyjne GNSS;
 • aplikacje systemu ASG-EUPOS;
 • aplikacje modelu mezoskalowego COAMPS i WRF;
 • geodezyjne wykorzystanie pomiarów SLR i VLBI;
 • chronometraż i dystrybucja czasu w systemach pomiarowych;
 • numeryczne modelowanie i prognozowanie pogody;
 • modelowanie zjawisk pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych;
 • modelowanie propagacji zanieczyszczeń.

Oferta głównych obszarów prac badawczych:

 • projektowanie i testowanie platform bezzałogowych i robotów ze szczególnym uwzględnieniem systemów teleoperacji i zdalnego sterowania oraz mobilności, manipulatorów i osprzętów roboczych;
 • projektowanie i testowanie maszyn i pojazdów wysokiej oraz ekstremalnej mobilności;
 • projektowanie systemów napędu i sterowania w technologii CAN-bus;
 • modelowanie, projektowanie, modernizacja oraz badania maszyn roboczych (inżynieryjnych) ze szczególnym uwzględnieniem hydrostatycznych i hydrokinetycznych układów napędowych, ich automatyzacji i sterowania oraz pracy w skrajnych warunkach klimatycznych;
 • badania tribologiczne wytrzymałości zmęczeniowej nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących oraz laserowych metod obróbki warstwy wierzchniej;
 • badania zjawisk dynamicznych w warunkach impulsowego obciążenia wysokoenergetycznego zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych;
 • badania, modernizacja i doskonalenie konstrukcji wozów bojowych i środków transportu kołowego oraz urządzeń do magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów naftowych i paliw alternatywnych, rozwoju systemów ich eksploatacji i napraw, z uwzględnieniem potrzeb ekologii;
 • badania pojazdów w ujemnej temperaturze, badania silników o spalaniu wewnętrznym i hybrydowych układów napędowych, zastosowanie ogniw paliwowych, jak również systemów sterowania nimi;
 • projektowanie, badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne konstrukcji ochronnych przed pociskami kinetycznymi i kumulacyjnymi, osłon i pakietów energochłonnych obciążonych falą uderzeniową wybuchu min AT i urządzeń IED, broni strzeleckiej oraz kamizelek ochronnych;
 • prace koncepcyjne, projektowanie, badania eksperymentalne, modelowanie numeryczne i symulacje złożonych konstrukcji inżynierskich i pojazdów;
 • zaawansowane badania numeryczne i eksperymentalne, statyczne i dynamiczne, w tym testy zderzeniowe, technologie łączenia elementów, energochłonność materiałów i struktur;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii energetycznych (wydobycie gazu łupkowego, odmetanowanie złóż węglowych, pozyskiwanie energii geotermalnej oraz geoplutonicznej);
 • badania właściwości mechanicznych i modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów;
 • inżynieria biomedyczna i parabiomedyczna;
 • prace badawcze z obszaru: logistyki wojskowej i cywilnej, e-logistyki, mikrologistyki, eurologistyki, logistyki międzynarodowej, ekologistyki.

W Wydziale Mechanicznym funkcjonuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze nr AB 733, które prowadzi badania klimatyczne, silników spalinowych, pojazdów mechanicznych i płynów eksploatacyjnych.

Zakres badań naukowych ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje programy i prace badawcze w niżej wymienionych obszarach:

 • technika uzbrojenia (inteligentna amunicja, balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa, systemy kierowania ogniem, technologie wytwarzania i naprawy uzbrojenia, eksploatacja uzbrojenia);
 • technika lotnicza (projektowanie, konstrukcja i technologia statków powietrznych oraz ich systemów; zagadnienia diagnostyki i eksploatacji statków powietrznych oraz wyposażenia);
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego i cywilnego;
 • technika rakietowa (konstrukcja i modernizacja urządzeń radiolokacyjnych, systemów sterowania, układów określania współrzędnych);
 • technika mikrofalowa;
 • systemy antropotechniczne (diagnostyka techniczna);
 • inteligentne systemy mechatroniczne.

Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi działalność naukowo-badawczą, skoncentrowaną wokół zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej, w tym chemii, fizyki i zastosowań zaawansowanych materiałów.

Główne kierunki badań naukowych:

Nowoczesne materiały fotoniczne

 • materiały ciekłokrystaliczne projektowanie, synteza, oczyszczanie, badanie podstawowych właściwości;
 • kryształy nieorganiczne, szkła i kompozyty - projektowanie, synteza, badanie podstawowych właściwości;
 • złożone struktury półprzewodnikowe - fotodiody i detektory promieniowania elektromagnetycznego (w tym niechłodzone i wielospektralne);
 • fotoniczne struktury światłowodowe - zastosowania nietelekomunikacyjne, sensory.

Materiały niebezpieczne i ochrona przed nimi

 • nowe materiały wybuchowe (w tym nanostrukturalne) - technologia, analiza, badania właściwości, modelowanie;
 • instrumentalne techniki wykrywania i analizy materiałów niebezpiecznych, w tym przemysłowych i bojowych środków trujących;
 • synteza i badanie właściwości sorbentów węglowych i krzemionkowych (w tym nanoporowatych).

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne

 • badania proszków i spieków metali oraz ultrananoziarnistych stopów metalicznych;
 • badania procesów odkształcania stopów;
 • technologia intermetalicznych materiałów gradientowych na elementy lekkich osłon balistycznych;
 • otrzymywanie i badanie właściwości nanomateriałów do przechowywania wodoru.

Instytut Optoelektroniki (IOE) jest podstawową jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej, której celem jest prowadzenie
działalności naukowo-badawczej I edukacyjnej w dziedzinie optoelektroniki I technologii fotonicznych.

W Instytucie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące procesów, podzespołów oraz systemów optycznych i optoelektronicznych. Działalność instytutu obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć od badań podstawowych, do opracowania prototypów. Główne kierunki działalności naukowej IOE obejmują następujące dyscypliny: optykę, fizykę atomową oraz fizykę dała stałego, optoelektronikę, fotonikę, inżynierię materiałową, elektronikę i mechatronikę. Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzone są dla potrzeb techniki wojskowej, gospodarki, medycyny i ochrony środowiska.

Instytut Optoelektroniki prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • techniki laserowej, w szczególności laserów pompowanych diodami półprzewodnikowymi, przestrajalnych laserów na ciele stałym, laserów gazowych oraz nowych ośrodków laserowych;
 • techniki termalnej, obejmującej teletermodetekcję, aplikacje wojskowe urządzeń termalnych, metrologię termalną;
 • optoelektronicznych systemów sterowania obiektami, w tym systemów kierowania ogniem, pokładowych systemów analizy danych, głowic śledzących, trenażerów i symulatorów laserowych;
 • wykrywania, rozpoznania, identyfikacji i śledzenia celów, w tym metod i urządzenia do detekcji celów;
 • metrologii optoelektronicznej, w tym zabezpieczenia bazy metrologicznej dla potrzeb wojska;
 • oddziaływań promieniowania laserowego z materią w tym oddziaływań wysokoenergetycznych;
 • techniki Thz;
 • nanotechnologii;
 • plazmoniki;
 • techniki światłowodowej;
 • technologii elementów i zespołów optycznych i optoelektronicznych.

W Instytucie Optoelektroniki działa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze w zakresie optoelektroniki.

Źródło: Folder informacyjny „WAT: Uniwersytet Naukowo-Badawczy” Opracowanie: Dział Nauki WAT oraz Dział Promocji WAT.