flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

Obszary współpracy naukowo-badawczej

 

WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

wat-1Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego powstała w 1951 roku. Jest unikatową w skali kraju i Europy państwową, nowoczesną, politechniczną szkołą wyższą, realizującą zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo-dydaktyczne i studentów dla potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP.

Wojskowa Akademia Techniczna jest równocześnie jednostką naukową, przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych, z dziedziny techniki wojskowej, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych. Znaczna część potencjału intelektualnego Akademii zaangażowana jest w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz gospodarki narodowej, a rezultaty prac badawczych WAT mają szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle. Wysoki poziom prac naukowo-badawczych potwierdzają liczne wynalazki, innowacje i patenty oraz prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne. WAT współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z ponad 60 ośrodkami (instytutami i uczelniami) zagranicznymi z ponad 20 krajów świata.

wat-2O osiągnięciach Akademii w działalności badawczo-naukowej świadczą nagrody państwowe, nagrody i wyróżnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Polskiej Akademii Nauk.

Efekty prac badawczych WAT, prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, weryfikowane w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywają uznanie na świecie i wyróżniane są medalami oraz innymi prestiżowymi nagrodami.

Wojskowa Akademia Techniczna skutecznie korzysta z programów rozwojowych oferowanych przez Unię Europejską i jest zaangażowana w realizację ważnych, międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego, Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

wat-3Doświadczenie Akademii w realizacji międzynarodowych projektów badawczych świadczy o tym, że jest doskonałym partnerem do podjęcia współpracy naukowej w ramach europejskich programów rozwojowych sfery B+R. Koordynacja i realizacja badań w międzynarodowych zespołach badawczych to także duża szansa dla studentów i młodych pracowników naukowych Akademii.

Wysoko kwalifikowani eksperci WAT uczestniczą w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w ramach agend i organizacji NATO oraz Europejskiej Agencji Obrony, gdzie oprócz zadań związanych z rozwojem technologii obronnych działają na rzecz zwalczania zagrożeń stwarzanych przez międzynarodowy terroryzm, rozwijania zdolności w zakresie reagowania kryzysowego, planowania cywilnego. Realizowane przez pracowników WAT zadania i prace naukowo-badawcze obejmują w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi;
 • podwyższenie sprawności i bezpieczeństwa systemów dowodzenia;
 • integrację i ochronę systemów informacyjnych i łączności;
 • rozwój nowoczesnej broni i amunicji;
 • ochronę przed środkami masowego rażenia;
 • systemy walki elektronicznej.

wat-4Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje i konsoliduje wysiłek przedstawicieli przemysłu, ośrodków badawczo-rozwojowych i nauki w obszarze rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa oraz realizacji strategicznych celów państwa w ramach koordynacji działalności Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB). Zakres tematyczny obszarów badawczych platformy powstał na skutek wielu konsultacji z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych, jednocześnie koreluje bezpośrednio z proponowanymi przez ministerstwo priorytetowymi kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce. Tematy badawcze realizowane w ramach Strategicznego Programu Badawczego PPTSB zostały pogrupowane w pięć gł6Ymych obszarów:

 • systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych;
 • materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa;
 • sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa;
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem;
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna koordynuje również pracę: Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, w którego skład wchodzą cywilni i wojskowi przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci. Do zadań zespołu należy w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach możliwości oraz sposobów realizacji w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych, modernizacji oraz zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP.

wat-5wat-6

Źródło: Folder informacyjny „WAT: Uniwersytet Naukowo-Badawczy” Opracowanie: Dział Nauki WAT oraz Dział Promocji WAT.