flag-pl-24aflag-en-24aflag-ru-24a

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

 

Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego , do spraw zarządzania własnością intelektualną , transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Centrum Transferu Technologii zapewnia wykonanie "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi,prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji", zwanego dalej "Regulaminem"

Do zakresu działania CTT należy w szczególności:
1) koordynacja przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego WAT, transfer wyników prac naukowych do gospodarki, a także wdrożenie i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2) gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących dóbr intelektualnych mogących stanowić przedmiot transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
3) gromadzenie i upowszechnianie danych dotyczących innowacji i transferu wiedzy w WAT;
4) inicjowanie współpracy pomiędzy WAT i podmiotami gospodarczymi, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT;
5) obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno-prawna jednostek organizacyjnych WAT dotycząca działa ln ości wynalazczej, zawierania umów wdrożeniowych , licencyjnych i udostępnian i a know-how, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki;
6) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową , badawczą oraz szkoleniową ;
7) promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych WAT w zakresie nowych technologii, produktów, usług oraz udział w ich wdrażaniu ;
8) szkolenie pracowników i studentów w zakresie zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej oraz w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu
9) opracowywanie szczegółowych zasad i wzorów dokumentów, w tym wzorów umów, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT.