Poradnik twórcy: Ochrona własności

Zespół ochrony własności intelektualnej pracujący w Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej ma za zadanie edukować oraz pomagać w zakresie doradztwa w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracownikom WAT. Innymi z zadań zespołu są między innymi negocjacja, obsługa organizacyjna i formalno-prawna zawieranych umów w zakresie ochrony własności intelektualnej umów licencyjnych, umów o wspólności prawa do patentu, umów o przeniesieniu prawa do patentu, umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych, umów know-how.

Uczelnia może chronić swoją własność intelektualną przez:

  • prawa własności przemysłowej – patenty, wzory użytkowe, modele, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne – które muszą być zarejestrowane w każdym kraju UE (przy czym wzory i modele oraz znaki towarowe mogą zostać również zarejestrowane na szczeblu UE)
  • prawa autorskie – obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną – przyznawane automatycznie, bez konieczności oficjalnej rejestracji

PATENT – MONOPOL OGRANICZONY

Patent

art. 63 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp)

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ – ZAGROŻENIA DLA CZYNNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

  • Przez publikację w czasopiśmie.
  • Przez publikacje na stronie internetowej (cudzej lub własnej).
  • Przez wystawienie na wystawie (z wyjątkiem międzynarodowej).
  • Przez wystąpienie na seminarium, konferencji, wykładzie.
  • Przez wprowadzenie do obrotu i oferowanie do sprzedaży.

Na skutek zgłoszenia naszego rozwiązania przez nieuprawnionego (w wyniku kradzieży danych, w wyniku braku umowy o poufności ujawnienia ang. Non-disclosure agreement – NDA)

Patent – źródło dochodu czy zagrożenia – ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej