Obszary współpracy naukowo-badawczej

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go powsta­ła w 1951 roku. Jest uni­ka­to­wą w ska­li kra­ju i Euro­py pań­stwo­wą, nowo­cze­sną, poli­tech­nicz­ną szko­łą wyż­szą, reali­zu­ją­cą zada­nia w służ­bie nauki, kształ­cąc i wycho­wu­jąc kadry nauko­wo-dydak­tycz­ne i stu­den­tów dla potrzeb gospo­dar­ki naro­do­wej oraz Sił Zbroj­nych RP.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest rów­no­cze­śnie jed­nost­ką nauko­wą, przy­go­to­wa­ną do kom­plek­so­we­go pro­wa­dze­nia prac badaw­czych w zakre­sie badań pod­sta­wo­wych, roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych, z dzie­dzi­ny tech­ni­ki woj­sko­wej, z uwzględ­nie­niem prac stu­dyj­nych i opra­co­wań pro­gnoz roz­wo­ju sys­te­mów i urzą­dzeń dla potrzeb gospo­dar­ki naro­do­wej, Sił Zbroj­nych RP, doradz­twa tech­nicz­ne­go w zakre­sie for­mu­ło­wa­nia ten­den­cji roz­wo­ju sprzę­tu woj­sko­we­go, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, eks­per­tyz, opi­nii nauko­wych i badań kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Znacz­na część poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go Aka­de­mii zaan­ga­żo­wa­na jest w roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tech­nicz­nych na rzecz gospo­dar­ki naro­do­wej, a rezul­ta­ty prac badaw­czych WAT mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w ochro­nie śro­do­wi­ska, medy­cy­nie i prze­my­śle. Wyso­ki poziom prac nauko­wo-badaw­czych potwier­dza­ją licz­ne wyna­laz­ki, inno­wa­cje i paten­ty oraz pre­sti­żo­we nagro­dy kra­jo­we i zagra­nicz­ne. WAT współ­pra­cu­je z kil­ku­dzie­się­cio­ma kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi, a tak­że z ponad 60 ośrod­ka­mi (insty­tu­ta­mi i uczel­nia­mi) zagra­nicz­ny­mi z ponad 20 kra­jów świata.

O osią­gnię­ciach Aka­de­mii w dzia­łal­no­ści badaw­czo-nauko­wej świad­czą nagro­dy pań­stwo­we, nagro­dy i wyróż­nie­nia Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, nagro­dy Pol­skiej Aka­de­mii Nauk oraz ponad 1000 paten­tów i praw ochron­nych, w tym 60 zagranicznych.

Efek­ty prac badaw­czych WAT, pre­zen­to­wa­ne na wie­lu wysta­wach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, wery­fi­ko­wa­ne w warun­kach mię­dzy­na­ro­do­wej kon­ku­ren­cji, zdo­by­wa­ją uzna­nie na świe­cie i wyróż­nia­ne są meda­la­mi oraz inny­mi pre­sti­żo­wy­mi nagrodami.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sku­tecz­nie korzy­sta z pro­gra­mów roz­wo­jo­wych ofe­ro­wa­nych przez Unię Euro­pej­ską i jest zaan­ga­żo­wa­na w reali­za­cję waż­nych, mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych finan­so­wa­nych ze środ­ków 7 Pro­gra­mu Ramo­we­go, Fun­du­szy Struk­tu­ral­nych i Fun­du­szu Spój­no­ści UE.

Doświad­cze­nie Aka­de­mii w reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów badaw­czych świad­czy o tym, że jest dosko­na­łym part­ne­rem do pod­ję­cia współ­pra­cy nauko­wej w ramach euro­pej­skich pro­gra­mów roz­wo­jo­wych sfe­ry B+R. Koor­dy­na­cja i reali­za­cja badań w mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łach badaw­czych to tak­że duża szan­sa dla stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych Akademii.

Wyso­ko kwa­li­fi­ko­wa­ni eks­per­ci WAT uczest­ni­czą w pra­cach nauko­wo-badaw­czych pro­wa­dzo­nych w ramach agend i orga­ni­za­cji NATO oraz Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny, gdzie oprócz zadań zwią­za­nych z roz­wo­jem tech­no­lo­gii obron­nych dzia­ła­ją na rzecz zwal­cza­nia zagro­żeń stwa­rza­nych przez mię­dzy­na­ro­do­wy ter­ro­ryzm, roz­wi­ja­nia zdol­no­ści w zakre­sie reago­wa­nia kry­zy­so­we­go, pla­no­wa­nia cywil­ne­go. Reali­zo­wa­ne przez pra­cow­ni­ków WAT zada­nia i pra­ce nauko­wo-badaw­cze obej­mu­ją w szczególności:

 • zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa w sytu­acji zagro­że­nia ata­ka­mi terrorystycznymi;
 • pod­wyż­sze­nie spraw­no­ści i bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów dowodzenia;
 • inte­gra­cję i ochro­nę sys­te­mów infor­ma­cyj­nych i łączności;
 • roz­wój nowo­cze­snej bro­ni i amunicji;
 • ochro­nę przed środ­ka­mi maso­we­go rażenia;
 • sys­te­my wal­ki elektronicznej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na koor­dy­nu­je i kon­so­li­du­je wysi­łek przed­sta­wi­cie­li prze­my­słu, ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych i nauki w obsza­rze roz­wo­ju tech­no­lo­gii na rzecz bez­pie­czeń­stwa oraz reali­za­cji stra­te­gicz­nych celów pań­stwa w ramach koor­dy­na­cji dzia­łal­no­ści Pol­skiej Plat­for­my Tech­no­lo­gicz­nej Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa (PPTSB). Zakres tema­tycz­ny obsza­rów badaw­czych plat­for­my powstał na sku­tek wie­lu kon­sul­ta­cji z przed­sta­wi­cie­la­mi prze­my­słu i ośrod­ków nauko­wo-badaw­czych, jed­no­cze­śnie kore­lu­je bez­po­śred­nio z pro­po­no­wa­ny­mi przez mini­ster­stwo prio­ry­te­to­wy­mi kie­run­ka­mi roz­wo­ju nauki i tech­no­lo­gii w Pol­sce. Tema­ty badaw­cze reali­zo­wa­ne w ramach Stra­te­gicz­ne­go Pro­gra­mu Badaw­cze­go PPTSB zosta­ły pogru­po­wa­ne w pięć gł6Ymych obszarów:

 • sys­te­my wcze­sne­go ostrze­ga­nia o sytu­acjach kryzysowych;
 • mate­ria­ły, pod­ze­spo­ły i struk­tu­ry do sys­te­mów bezpieczeństwa;
 • sen­so­ry do sys­te­mów moni­to­rin­gu bezpieczeństwa;
 • sys­te­my zarzą­dza­nia bezpieczeństwem;
 • bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów informacyjnych.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na koor­dy­nu­je rów­nież pra­cę: Zespo­łu Nauko­wo-Prze­my­sło­we­go przy Radzie Uzbro­je­nia MON, w któ­re­go skład wcho­dzą cywil­ni i woj­sko­wi przed­sta­wi­cie­le śro­do­wi­ska nauko­we­go i prze­my­sło­we­go oraz zapro­sze­ni eks­per­ci. Do zadań zespo­łu nale­ży w szcze­gól­no­ści przed­sta­wia­nie opi­nii, ocen i pro­po­zy­cji śro­do­wi­ska prze­my­sło­we­go i nauko­we­go w spra­wach moż­li­wo­ści oraz spo­so­bów reali­za­cji w kra­ju prac roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych, moder­ni­za­cji oraz zaku­pu uzbro­je­nia i sprzę­tu woj­sko­we­go dla Sił Zbroj­nych RP.

Powstał w 1968 roku jako odpo­wiedź na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie Sił Zbroj­nych i gospo­dar­ki na spe­cja­li­stów w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia metod i środ­ków infor­ma­ty­ki w sys­te­mach dowo­dze­nia woj­ska­mi oraz kie­ro­wa­nia środ­ka­mi wal­ki, a tak­że wspo­ma­ga­nia pro­ce­sów informacyjno-decyzyjnych.

Ofer­ta nauko­wo-badaw­cza wydzia­łu obej­mu­je pra­ce nauko­wo-badaw­cza w obszarach:

 • pro­jek­to­wa­nie i uspraw­nia­nie sys­te­mów informatycznych;
 • mode­lo­wa­nie i symu­la­cja dzia­łań bojowych;
 • mode­lo­wa­nie sytu­acji kry­zy­so­wych i konfliktów;
 • pro­jek­to­wa­nie i imple­men­ta­cja sys­te­mów zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go oraz sys­te­mów wcze­sne­go ostrzegania;
 • pro­jek­to­wa­nie i imple­men­ta­cja sys­te­mów wspo­ma­ga­nia decyzji;
 • meto­dy pro­jek­to­wa­nia roz­pro­szo­nych sys­te­mów informatycznych;
 • sys­te­my cza­su rzeczywistego;
 • robo­ty inte­li­gent­ne i widze­nie komputerowe;
 • sztucz­na inte­li­gen­cja, sys­te­my ekspertowe;
 • gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa i sys­te­my rze­czy­wi­sto­ści wirtualnej;
 • sie­ci komputerowe;
 • sys­te­my komputerowe;
 • dia­gno­sty­ka i bez­pie­czeń­stwo sie­ci teleinformatycznych;
 • kom­pu­te­ro­we sys­te­my auto­ma­ty­ki i robotyki;
 • teo­ria ste­ro­wa­nia i teo­ria systemów;
 • mode­le i meto­dy pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów kryptograficznych;
 • bada­nia operacyjne;
 • meto­dy i narzę­dzia ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia i dia­gno­zo­wa­nia sys­te­mów mikroprocesorowych;
 • obli­cze­nia kwantowe;
 • obli­cze­nia rów­no­le­głe i rozproszone;
 • mode­lo­wa­nie numeryczne.

Wyni­ki badań uzy­ska­ne w wymie­nio­nych obsza­rach znaj­du­ją zasto­so­wa­nie przede wszyst­kim w pra­cach badaw­czo-wdro­że­nio­wych reali­zo­wa­nych przez wydział na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. W wydzia­le dzia­ła akre­dy­to­wa­ne Labo­ra­to­rium Badaw­cze Kryp­to­lo­gii, spe­cja­li­zu­ją­ce się w opra­co­wy­wa­niu i ana­li­zie algo­ryt­mów oraz sys­te­mów kryp­to­gra­ficz­nych. Wydział pro­wa­dzi tak­że cykl szko­leń obję­tych pro­gra­mem Cisco Networ­king Academy.

Ofer­ta głów­nych obsza­rów prac badawczych:

 • sys­te­my roz­po­zna­nia radioelektronicznego;
 • prze­twa­rza­nie sygna­łów cyfro­wych w sys­te­mach łącz­no­ści i wal­ce elektronicznej;
 • syn­te­za i kom­pre­sja rada­ro­wych sygna­łów złożonych;
 • nowo­cze­sne algo­ryt­my prze­twa­rza­nia sygna­łów w radiokomunikacji;
 • wyko­rzy­sta­nie i zasto­so­wa­nie sate­li­tar­nych sys­te­mów nawi­ga­cji GPS/GLONASS;
 • sys­te­my ante­no­we i pro­pa­ga­cja fal;
 • kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na sys­te­mów radiokomunikacyjnych;
 • inte­ro­pe­ra­cyj­ność urzą­dzeń i sys­te­mów łączności;
 • inży­nie­ria sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i informatycznych;
 • bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i informatycznych;
 • ter­mo­gra­fia mikro­fa­lo­wa dla celów medycz­nych i militarnych;
 • meto­dy i urzą­dze­nia do pomia­rów przerw cza­so­wych z piko­se­kun­do­wą rozdzielczością;
 • uni­wer­sal­ne demo­du­la­to­ry cyfrowe;
 • ante­ny mikro­pa­sko­we dla tele­fo­nii komórkowej;
 • wypo­sa­że­nie i meto­dy wspie­ra­ją­ce medycz­ne pro­ce­sy rehabilitacji.

W Wydzia­le Elek­tro­ni­ki funk­cjo­nu­je akre­dy­to­wa­ne przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji labo­ra­to­rium kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej wypo­sa­żo­ne w komo­rę bez­od­bi­cio­wą, pra­cu­ją­cą w paśmie czę­sto­tli­wo­ści 10 kHz < f < 20 GHz.

Wydział reali­zu­je bada­nia w obszarach:

budow­nic­two

 • budow­nic­two obron­ne i ochronne;
 • bada­nia mate­ria­łów, ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i kon­struk­cji budowlanych;
 • wybu­cho­we wybu­rza­nie obiek­tów budowlanych;
 • skła­da­ne kon­struk­cje mostowe;
 • nawierzch­nie dro­go­we i lotniskowe;
 • tech­no­lo­gia budo­wy, odbu­do­wy i remon­tów obiek­tów budowlanych.

geo­de­zja i kartografia

 • geo­de­zyj­ne pomia­ry podstawowe;
 • sys­te­my infor­ma­cji geograficznej;
 • sys­te­my infor­ma­cji przestrzennej;
 • foto­gra­me­tria i teledetekcja;
 • geo­de­zja inżynieryjna;
 • geo­de­zja satelitarna.

Ofer­ta badań i współ­pra­cy nauko­wej obej­mu­je pra­ce badaw­cze w obszarach:

budow­nic­two

 • schro­ny woj­sko­we, schro­ny i ukry­cia dla potrzeb ochro­ny lud­no­ści i obro­ny cywil­nej kraju;
 • bada­nia doświad­czal­ne 1 nume­rycz­ne mode­lo­wa­nie mecha­ni­zmu znisz­cze­nia mate­ria­łów, ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i kon­struk­cji budow­la­nych pod obcią­że­niem wybuchowym;
 • nowe sys­te­my prze­gród i obiek­tów budow­la­nych o dużej zdol­no­ści do pochła­nia­nia ener­gii ude­rze­nia i wybuchu;
 • bada­nia doświad­czal­ne i nume­rycz­ne mode­lo­wa­nie wzmac­nia­nia grun­tów pod obcią­że­niem wybuchowym;
 • mode­lo­wa­nie dyna­micz­nej inte­rak­cji obiek­tu budow­la­ne­go z gruntem;
 • opty­ma­li­za­cja izo­la­cji ter­micz­nej i bada­nia ener­go­osz­częd­no­ści budynków;
 • kon­struk­cje skła­da­ne mosto­we oraz nawierzch­ni dro­go­wych i lotniskowych;
 • iden­ty­fi­ka­cja zagro­żeń funk­cjo­no­wa­nia i oce­na pro­ce­su eks­plo­ata­cji infra­struk­tu­ry transportowej;
 • sys­te­my eks­perc­kie oce­ny trwa­ło­ści obiek­tów budowlanych;
 • bada­nie odpor­no­ści infra­struk­tu­ry budow­la­nej i trans­por­to­wej w sytu­acji kryzysowej;
 • bada­nie roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­no-mate­ria­ło­wych do szyb­kiej budo­wy, odbu­do­wy i remon­tów obiek­tów budow­la­nych i budow­li spe­cjal­nych w sytu­acjach kryzysowych.

geo­de­zja i kartografia

 • mapy nume­rycz­ne;
 • bada­nia prze­miesz­czeń i odkształceń;
 • bazy danych dla GIS;
 • osno­wy geo­de­zyj­ne i fotogrametryczne;
 • ewi­den­cjo­no­wa­nie i zarzą­dza­nie nieruchomościami;
 • pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie sys­te­mów infor­ma­cji prze­strzen­nej dla potrzeb kom­plek­so­we­go zarzą­dza­nia w jed­nost­kach admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samorządowej;
 • ana­li­za tere­nu z wyko­rzy­sta­niem zobra­zo­wań lot­ni­czych i sate­li­tar­nych oraz NMT;
 • sys­te­my roz­po­zna­nia optoelektronicznego;
 • inwen­ta­ry­za­cja archi­tek­to­nicz­na meto­da­mi foto­gra­me­trii naziem­nej bli­skie­go zasięgu;
 • foto­gra­me­trycz­ne opra­co­wa­nia zobra­zo­wań lot­ni­czych i satelitarnych;
 • wyko­rzy­sta­nie naziem­ne­go ska­nin­gu lase­ro­we­go do opra­co­wań fotogrametrycznych;
 • cyfro­we prze­twa­rza­nie obrazów;
 • tele­de­tek­cyj­ne meto­dy bada­nia śro­do­wi­ska naturalnego;
 • wie­lo­spek­tral­ne tech­ni­ki pozy­ski­wa­nia l prze­twa­rza­nia obrazów;
 • opra­co­wa­nie obser­wa­cji sate­li­tar­nych GNSS;
 • moni­to­ro­wa­nie pra­cy sta­cji refe­ren­cyj­nych GPS i ana­li­za zakłó­ceń w sys­te­mach nawigacyjnych;
 • sta­cje refe­ren­cyj­ne GNSS;
 • apli­ka­cje sys­te­mu ASG-EUPOS;
 • apli­ka­cje mode­lu mezo­ska­lo­we­go COAMPSWRF;
 • geo­de­zyj­ne wyko­rzy­sta­nie pomia­rów SLRVLBI;
 • chro­no­me­traż i dys­try­bu­cja cza­su w sys­te­mach pomiarowych;
 • nume­rycz­ne mode­lo­wa­nie i pro­gno­zo­wa­nie pogody;
 • mode­lo­wa­nie zja­wisk pogo­do­wych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nie­bez­piecz­nych zja­wisk pogodowych;
 • mode­lo­wa­nie pro­pa­ga­cji zanieczyszczeń.

Ofer­ta głów­nych obsza­rów prac badawczych:

 • pro­jek­to­wa­nie i testo­wa­nie plat­form bez­za­ło­go­wych i robo­tów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sys­te­mów tele­ope­ra­cji i zdal­ne­go ste­ro­wa­nia oraz mobil­no­ści, mani­pu­la­to­rów i osprzę­tów roboczych;
 • pro­jek­to­wa­nie i testo­wa­nie maszyn i pojaz­dów wyso­kiej oraz eks­tre­mal­nej mobilności;
 • pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów napę­du i ste­ro­wa­nia w tech­no­lo­gii CAN-bus;
 • mode­lo­wa­nie, pro­jek­to­wa­nie, moder­ni­za­cja oraz bada­nia maszyn robo­czych (inży­nie­ryj­nych) ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem hydro­sta­tycz­nych i hydro­ki­ne­tycz­nych ukła­dów napę­do­wych, ich auto­ma­ty­za­cji i ste­ro­wa­nia oraz pra­cy w skraj­nych warun­kach klimatycznych;
 • bada­nia tri­bo­lo­gicz­ne wytrzy­ma­ło­ści zmę­cze­nio­wej nowych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zja­wisk w nich zacho­dzą­cych oraz lase­ro­wych metod obrób­ki war­stwy wierzchniej;
 • bada­nia zja­wisk dyna­micz­nych w warun­kach impul­so­we­go obcią­że­nia wyso­ko­ener­ge­tycz­ne­go zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów konstrukcyjnych;
 • bada­nia, moder­ni­za­cja i dosko­na­le­nie kon­struk­cji wozów bojo­wych i środ­ków trans­por­tu koło­we­go oraz urzą­dzeń do maga­zy­no­wa­nia, trans­por­to­wa­nia i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych i paliw alter­na­tyw­nych, roz­wo­ju sys­te­mów ich eks­plo­ata­cji i napraw, z uwzględ­nie­niem potrzeb ekologii;
 • bada­nia pojaz­dów w ujem­nej tem­pe­ra­tu­rze, bada­nia sil­ni­ków o spa­la­niu wewnętrz­nym i hybry­do­wych ukła­dów napę­do­wych, zasto­so­wa­nie ogniw pali­wo­wych, jak rów­nież sys­te­mów ste­ro­wa­nia nimi;
 • pro­jek­to­wa­nie, bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne i mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne kon­struk­cji ochron­nych przed poci­ska­mi kine­tycz­ny­mi i kumu­la­cyj­ny­mi, osłon i pakie­tów ener­go­chłon­nych obcią­żo­nych falą ude­rze­nio­wą wybu­chu min AT i urzą­dzeń IED, bro­ni strze­lec­kiej oraz kami­ze­lek ochronnych;
 • pra­ce kon­cep­cyj­ne, pro­jek­to­wa­nie, bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne, mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne i symu­la­cje zło­żo­nych kon­struk­cji inży­nier­skich i pojazdów;
 • zaawan­so­wa­ne bada­nia nume­rycz­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne, sta­tycz­ne i dyna­micz­ne, w tym testy zde­rze­nio­we, tech­no­lo­gie łącze­nia ele­men­tów, ener­go­chłon­ność mate­ria­łów i struktur;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych (wydo­by­cie gazu łup­ko­we­go, odme­ta­no­wa­nie złóż węglo­wych, pozy­ski­wa­nie ener­gii geo­ter­mal­nej oraz geoplutonicznej);
 • bada­nia wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych i mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne zaawan­so­wa­nych materiałów;
 • inży­nie­ria bio­me­dycz­na i parabiomedyczna;
 • pra­ce badaw­cze z obsza­ru: logi­sty­ki woj­sko­wej i cywil­nej, e‑logistyki, mikro­lo­gi­sty­ki, euro­lo­gi­sty­ki, logi­sty­ki mię­dzy­na­ro­do­wej, ekologistyki.

W Wydzia­le Mecha­nicz­nym funk­cjo­nu­je akre­dy­to­wa­ne przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji labo­ra­to­rium badaw­cze nr AB 733, któ­re pro­wa­dzi bada­nia kli­ma­tycz­ne, sil­ni­ków spa­li­no­wych, pojaz­dów mecha­nicz­nych i pły­nów eksploatacyjnych.

Zakres badań nauko­wych ukie­run­ko­wa­ny jest głów­nie na potrze­by obron­no­ści i obej­mu­je pro­ble­my, któ­re są obiek­tem zain­te­re­so­wa­nia zarów­no Sił Zbroj­nych RP, jak i tere­no­wych orga­nów samo­rzą­do­wych oraz pod­mio­tów gospodarczych.

Dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza obej­mu­je pro­gra­my i pra­ce badaw­cze w niżej wymie­nio­nych obszarach:

 • tech­ni­ka uzbro­je­nia (inte­li­gent­na amu­ni­cja, bali­sty­ka wewnętrz­na, zewnętrz­na i koń­co­wa, sys­te­my kie­ro­wa­nia ogniem, tech­no­lo­gie wytwa­rza­nia i napra­wy uzbro­je­nia, eks­plo­ata­cja uzbrojenia);
 • tech­ni­ka lot­ni­cza (pro­jek­to­wa­nie, kon­struk­cja i tech­no­lo­gia stat­ków powietrz­nych oraz ich sys­te­mów; zagad­nie­nia dia­gno­sty­ki i eks­plo­ata­cji stat­ków powietrz­nych oraz wyposażenia);
 • inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa tech­nicz­ne­go i cywilnego;
 • tech­ni­ka rakie­to­wa (kon­struk­cja i moder­ni­za­cja urzą­dzeń radio­lo­ka­cyj­nych, sys­te­mów ste­ro­wa­nia, ukła­dów okre­śla­nia współrzędnych);
 • tech­ni­ka mikrofalowa;
 • sys­te­my antro­po­tech­nicz­ne (dia­gno­sty­ka techniczna);
 • inte­li­gent­ne sys­te­my mechatroniczne.

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii pro­wa­dzi dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­czą, skon­cen­tro­wa­ną wokół zagad­nień z zakre­su inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, w tym che­mii, fizy­ki i zasto­so­wań zaawan­so­wa­nych materiałów.

Głów­ne kie­run­ki badań naukowych:

Nowo­cze­sne mate­ria­ły fotoniczne

 • mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne pro­jek­to­wa­nie, syn­te­za, oczysz­cza­nie, bada­nie pod­sta­wo­wych właściwości;
 • krysz­ta­ły nie­orga­nicz­ne, szkła i kom­po­zy­ty – pro­jek­to­wa­nie, syn­te­za, bada­nie pod­sta­wo­wych właściwości;
 • zło­żo­ne struk­tu­ry pół­prze­wod­ni­ko­we – foto­dio­dy i detek­to­ry pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (w tym nie­chło­dzo­ne i wielospektralne);
 • foto­nicz­ne struk­tu­ry świa­tło­wo­do­we – zasto­so­wa­nia nie­te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, sensory.

Mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ochro­na przed nimi

 • nowe mate­ria­ły wybu­cho­we (w tym nano­struk­tu­ral­ne) – tech­no­lo­gia, ana­li­za, bada­nia wła­ści­wo­ści, modelowanie;
 • instru­men­tal­ne tech­ni­ki wykry­wa­nia i ana­li­zy mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych, w tym prze­my­sło­wych i bojo­wych środ­ków trujących;
 • syn­te­za i bada­nie wła­ści­wo­ści sor­ben­tów węglo­wych i krze­mion­ko­wych (w tym nanoporowatych).

Mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne i wielofunkcyjne

 • bada­nia prosz­ków i spie­ków meta­li oraz ultra­na­no­ziar­ni­stych sto­pów metalicznych;
 • bada­nia pro­ce­sów odkształ­ca­nia stopów;
 • tech­no­lo­gia inter­me­ta­licz­nych mate­ria­łów gra­dien­to­wych na ele­men­ty lek­kich osłon balistycznych;
 • otrzy­my­wa­nie i bada­nie wła­ści­wo­ści nano­ma­te­ria­łów do prze­cho­wy­wa­nia wodoru.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki (IOE) jest pod­sta­wo­wą jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rej celem jest pro­wa­dze­nie
dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej I edu­ka­cyj­nej w dzie­dzi­nie opto­elek­tro­ni­ki I tech­no­lo­gii fotonicznych.

W Insty­tu­cie pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we i wdro­że­nio­we doty­czą­ce pro­ce­sów, pod­ze­spo­łów oraz sys­te­mów optycz­nych i opto­elek­tro­nicz­nych. Dzia­łal­ność insty­tu­tu obej­mu­je sze­ro­ki zakres przed­się­wzięć od badań pod­sta­wo­wych, do opra­co­wa­nia pro­to­ty­pów. Głów­ne kie­run­ki dzia­łal­no­ści nauko­wej IOE obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce dys­cy­pli­ny: opty­kę, fizy­kę ato­mo­wą oraz fizy­kę dała sta­łe­go, opto­elek­tro­ni­kę, foto­ni­kę, inży­nie­rię mate­ria­ło­wą, elek­tro­ni­kę i mecha­tro­ni­kę. Pra­ce badaw­cze i wdro­że­nio­we pro­wa­dzo­ne są dla potrzeb tech­ni­ki woj­sko­wej, gospo­dar­ki, medy­cy­ny i ochro­ny środowiska.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki pro­wa­dzi pra­ce nauko­wo-badaw­cze w zakresie:

 • tech­ni­ki lase­ro­wej, w szcze­gól­no­ści lase­rów pom­po­wa­nych dio­da­mi pół­prze­wod­ni­ko­wy­mi, prze­stra­jal­nych lase­rów na cie­le sta­łym, lase­rów gazo­wych oraz nowych ośrod­ków laserowych;
 • tech­ni­ki ter­mal­nej, obej­mu­ją­cej tele­ter­mo­de­tek­cję, apli­ka­cje woj­sko­we urzą­dzeń ter­mal­nych, metro­lo­gię termalną;
 • opto­elek­tro­nicz­nych sys­te­mów ste­ro­wa­nia obiek­ta­mi, w tym sys­te­mów kie­ro­wa­nia ogniem, pokła­do­wych sys­te­mów ana­li­zy danych, gło­wic śle­dzą­cych, tre­na­że­rów i symu­la­to­rów laserowych;
 • wykry­wa­nia, roz­po­zna­nia, iden­ty­fi­ka­cji i śle­dze­nia celów, w tym metod i urzą­dze­nia do detek­cji celów;
 • metro­lo­gii opto­elek­tro­nicz­nej, w tym zabez­pie­cze­nia bazy metro­lo­gicz­nej dla potrzeb wojska;
 • oddzia­ły­wań pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z mate­rią w tym oddzia­ły­wań wysokoenergetycznych;
 • tech­ni­ki Thz;
 • nano­tech­no­lo­gii;
 • pla­zmo­ni­ki;
 • tech­ni­ki światłowodowej;
 • tech­no­lo­gii ele­men­tów i zespo­łów optycz­nych i optoelektronicznych.

W Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki dzia­ła akre­dy­to­wa­ne przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji labo­ra­to­rium badaw­cze w zakre­sie optoelektroniki.

Źró­dło: Fol­der infor­ma­cyj­ny „WAT: Uni­wer­sy­tet Nauko­wo-Badaw­czy” Opra­co­wa­nie: Dział Nauki WAT oraz Dział Pro­mo­cji WAT.