USTAWY I UCHWAŁY

Usta­wa z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce

Usta­wa z dnia 4 lute­go 1994 r. O pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych

Usta­wa z dnia 30 czerw­ca 2000 r. Pra­wo wła­sno­ści przemysłowej

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 30/WAT/2018 z dnia 26 kwiet­nia 2018 r. w spra­wie zatwier­dze­nia „Regu­la­mi­nu Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrowskiego”

Uchwa­ła Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 31/WAT/2018 z dnia 26 kwiet­nia 2018 r. w spra­wie uchwa­le­nia „Regu­la­mi­nu zarzą­dza­nia pra­wa­mi autor­ski­mi, pra­wa­mi pokrew­ny­mi i pra­wa­mi wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz zasad komercjalizacji”