MISJA

Misją CTT WAT jest stwo­rze­nie śro­do­wi­ska sprzy­ja­ją­ce­go kre­owa­niu i wspie­ra­niu sze­ro­ko rozu­mia­nej przed­się­bior­czo­ści poprzez:

  • koor­dy­na­cję przed­się­wzięć mają­cych na celu lep­sze wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go i tech­nicz­ne­go WAT, trans­fer wyni­ków prac nauko­wych do gospo­dar­ki, a tak­że wdro­że­nie i komer­cja­li­za­cję wyni­ków badań nauko­wych i prac rozwojowych;
  • pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji biz­ne­so­wych wśród stu­den­tów i pra­cow­ni­ków nauko­wych WAT;
  • pod­no­sze­nie efek­tyw­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw poprzez innowacje.

CEL

Celem CTT WAT jest wspie­ra­nie trans­for­ma­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Uni­wer­sy­tet III Generacji

  • opra­co­wa­nie szcze­gó­ło­wych zasad doty­czą­cych ochro­ny praw­nej i zarzą­dza­nia dobra­mi intelektualnymi;
  • kształ­ce­nie kom­pe­tent­nych absol­wen­tów (inży­nier, nauko­wiec, przedsiębiorca);
  • sty­mu­lo­wa­nie łań­cu­cha powią­zań pomię­dzy przed­się­bior­ca­mi, uczel­nią a orga­ni­za­cja­mi współ­fi­nan­su­ją­cy­mi inno­wa­cyj­ność i komercjalizację.