CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go, jest ogól­no­uczel­nia­ną jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go , do spraw zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną , trans­fe­ru tech­no­lo­gii i komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań nauko­wych i prac rozwojowych.
Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii zapew­nia wyko­na­nie „Regu­la­mi­nu zarzą­dza­nia pra­wa­mi autorskimi,prawami pokrew­ny­mi i pra­wa­mi wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz zasad komer­cja­li­za­cji”, zwa­ne­go dalej „Regu­la­mi­nem”

Do zakre­su dzia­ła­nia CTT nale­ży w szczególności:

  1. koor­dy­na­cja przed­się­wzięć mają­cych na celu lep­sze wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go i tech­nicz­ne­go WAT, trans­fer wyni­ków prac nauko­wych do gospo­dar­ki, a tak­że wdro­że­nie i komer­cja­li­za­cję wyni­ków badań nauko­wych i prac rozwojowych;
  2. gro­ma­dze­nie i upo­wszech­nia­nie infor­ma­cji doty­czą­cych dóbr inte­lek­tu­al­nych mogą­cych sta­no­wić przed­miot trans­fe­ru tech­no­lo­gii i komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań nauko­wych i prac rozwojowych;
  3. gro­ma­dze­nie i upo­wszech­nia­nie danych doty­czą­cych inno­wa­cji i trans­fe­ru wie­dzy w WAT;
  4. ini­cjo­wa­nie współ­pra­cy pomię­dzy WAT i pod­mio­ta­mi gospo­dar­czy­mi, w zakre­sie będą­cym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści CTT;
  5. obsłu­ga orga­ni­za­cyj­na, mery­to­rycz­na i for­mal­no-praw­na jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych WAT doty­czą­ca dzia­ła ln ości wyna­laz­czej, zawie­ra­nia umów wdro­że­nio­wych , licen­cyj­nych i udo­stęp­nia­nia know-how, sprze­da­ży lub nie­od­płat­ne­go prze­ka­zy­wa­nia wyni­ków badań i prac roz­wo­jo­wych do gospodarki;
  6. podej­mo­wa­nie dzia­łań w celu pozy­ski­wa­nia środ­ków finan­so­wych na dzia­łal­ność inno­wa­cyj­ną, wdro­że­nio­wą, badaw­czą oraz szkoleniową;
  7. pro­mo­cja i upo­wszech­nia­nie osią­gnięć nauko­wych WAT w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów, usług oraz udział w ich wdrażaniu;
  8. szko­le­nie pra­cow­ni­ków i stu­den­tów w zakre­sie zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną, trans­fe­ru tech­no­lo­gii, komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych, ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej oraz w zakre­sie prze­strze­ga­nia posta­no­wień regulaminu;
  9. opra­co­wy­wa­nie szcze­gó­ło­wych zasad i wzo­rów doku­men­tów, w tym wzo­rów umów, w zakre­sie będą­cym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści CTT.