BAZA WYNALAZKÓWWZORÓW UŻYTKOWYCH WAT

Instytut Optoelektroniki

 

Nazwa/Tytuł: Urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu oso­by fizycznej

Data zgło­sze­nia: 2011-10-28

Numer zgło­sze­nia: P.396800

Data udzie­le­nia pra­wa: 2014-08-08

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.219175

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu oso­by fizycz­nej wyko­rzy­stu­ją­ce trzy połą­czo­ne wiąz­ki mono­chro­ma­tycz­ne­go świa­tła emi­to­wa­ne z ukła­du, któ­rych jed­na jest emi­to­wa­na na czę­sto­tli­wo­ści dopa­so­wa­nej do pasma absorp­cji par alko­ho­lu, dru­ga na czę­sto­tli­wo­ści dopa­so­wa­nej do pasma absorp­cji dwu­tlen­ku węgla, a trze­cia nie pokry­wa­ją­ca się z pasmem absorp­cji tych związ­ków, układ detek­cji, oraz układ prze­twa­rza­nia danych. Wiąz­ki świa­tła w tym samym cza­sie lub w bar­dzo krót­kich odstę­pach cza­so­wych, po prze­świe­tle­niu obsza­ru wydy­cha­ne­go powie­trza przez kon­tro­lo­wa­ną oso­bę fizycz­ną, są reje­stro­wa­ne przez układ detek­cji, dając sygnał róż­ni­co­wy, na pod­sta­wie któ­re­go układ prze­twa­rza­nia danych sygna­li­zu­je ewen­tu­al­ne wystą­pie­nie par alko­ho­lu w powie­trzu wydy­cha­nym przez tą oso­bę, lub daje infor­ma­cję, że kon­tro­lo­wa­na oso­ba nie wydy­cha powietrza.

Nazwa/Tytuł: Urzą­dze­nie do zdal­ne­go pomia­ru kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej poru­sza­ją­ce­go się samochodu

Data zgło­sze­nia: 2012-05-30

Numer zgło­sze­nia: P.399366

Data udzie­le­nia pra­wa: 2014-12-09

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.220712

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Urzą­dze­nie opto­elek­tro­nicz­ne do zdal­ne­go pomia­ru kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej w poru­sza­ją­cym się samo­cho­dzie, wyko­rzy­stu­je wiąz­kę świa­tła z lase­ra skie­ro­wa­ną w kie­run­ku pozio­mym na szy­bę bocz­ną nad­jeż­dża­ją­ce­go samo­cho­du i po odbi­ciu od niej na pio­no­wą linij­kę detek­to­rów umiesz­czo­ną nad lase­rem . W ten spo­sób pozwa­la na pod­sta­wie zna­jo­mo­ści poło­że­nia naj­sil­niej oświe­tlo­ne­go detek­to­ra na linij­ce, okre­ślić kąt nachy­le­nia spraw­dza­nej szy­by. Urzą­dze­nie to może być wyko­rzy­sta­ne zwłasz­cza jako pod­ze­spół urzą­dze­nia do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojazdach.

Nazwa/Tytuł: Sito mole­ku­lar­ne

Data zgło­sze­nia: 2013-11-21

Numer zgło­sze­nia: P.406164

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-12-03

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.223437

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Sito mole­ku­lar­ne skła­da się z trzech sia­tek o takim samym kształ­cie i wymia­rze, umiesz­czo­nych na sobie wzdłuż ich pła­skich powierzch­ni, gdzie otwo­ry siat­ki gór­nej mają śred­ni­cę od 5 µm do 8 µm, otwo­ry siat­ki środ­ko­wej mają śred­ni­cę od 100 µm do 500 µm, otwo­ry siat­ki dol­nej mają śred­ni­cę od 9 µm do 11 µm, gdzie otwo­ry siat­ki gór­nej uło­żo­ne są w spo­sób naprze­mien­ny wzglę­dem otwo­rów siat­ki dol­nej oraz że, gru­bość siat­ki gór­nej wyno­si od 10 µm do 20 µm, gru­bość siat­ki środ­ko­wej wyno­si od 4 µm do 8 µm a gru­bość siat­ki dol­nej wyno­si od 50 µm do 150 µm.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób gene­ra­cji pro­mie­nio­wa­nia super­con­ti­nu­um o płyn­nie regu­lo­wa­nej sze­ro­ko­ści wid­ma w ośrod­ku nieliniowym

Data zgło­sze­nia: 2014-05-28

Numer zgło­sze­nia: P.408352

Data udzie­le­nia pra­wa: 2016-06-09

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.224637

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest spo­sób gene­ra­cji pro­mie­nio­wa­nia super­con­ti­nu­um o płyn­nie regu­lo­wa­nej sze­ro­ko­ści wid­ma w ośrod­ku nie­li­nio­wym, gdzie żąda­ną sze­ro­kość wid­ma gene­ro­wa­ne­go pro­mie­nio­wa­nia uzy­sku­je się poprzez zmia­nę cza­su trwa­nia impul­sów pom­pu­ją­cych ośro­dek nie­li­nio­wy, gene­ro­wa­nych przez dio­dę lase­ro­wą z bez­po­śred­nią modu­la­cją prą­du, uprzed­nio wzmoc­nio­nych w kaska­dzie wzmac­nia­czy światłowodowych.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób emi­sji pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wielomodowego

Data zgło­sze­nia: 2014-05-28

Numer zgło­sze­nia: P.408353

Data udzie­le­nia pra­wa: 2016-06-09

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.224638

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób emi­sji pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go, gdzie do dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go mocu­je się za pomo­cą spa­wu tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny świa­tło­wo­dów jed­no­mo­do­wy o dłu­go­ści zapew­nia­ją­cej emi­sję pro­mie­nio­wa­nia na wyj­ściu świa­tło­wo­du w modzie pod­sta­wo­wym TEM00. Na wej­ście świa­tło­wo­du poda­wa­ne jest pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne. Róż­ni­ca śred­ni­cy rdze­nia dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go i śred­ni­cy rdze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go świa­tło­wo­du jed­no­mo­do­we­go jest nie więk­sza niż 3:2.

Nazwa/Tytuł: Uchwyt justow­ni­czy

Data zgło­sze­nia: 2014-10-27

Numer zgło­sze­nia: P.409978

Data udzie­le­nia pra­wa: 2017-10-24

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.228346

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Wyna­la­zek doty­czy urzą­dze­nia do justo­wa­nia ele­men­tów optycz­nych, zwłasz­cza zwier­cia­deł, zwa­ne­go uchwy­tem justow­ni­czym. Zastrze­żo­ny uchwyt skła­da­ją­cy się z kor­pu­su ze sztyw­no przy­mo­co­wa­ną do nie­go pły­tą nośną z zamo­co­wa­nym ele­men­tem optycz­nym, zgi­na­ną przy pomo­cy odpo­wied­nich śrub popy­cha­ją­cych, wkrę­ca­nych w ścian­ki kor­pu­su, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że pły­ta nośna posia­da dwa skrzy­żo­wa­ne nacię­cia w miej­scach swo­je­go prze­gi­na­nia. Dzię­ki temu mamy moż­li­wość uzy­ska­nia na jed­nej pły­cie nośnej dwóch nie­za­leż­nych prze­gięć w dwóch płaszczyznach.

Nazwa/Tytuł: Kwan­to­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej i spo­sób detek­cji zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii transmisyjnej

Data zgło­sze­nia: 2015-11-06

Numer zgło­sze­nia: P.414705

Data udzie­le­nia pra­wa: 2017-11-03

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.228534

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Pawłowski Adam

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Kwan­to­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej zakoń­czo­nej zwier­cia­dłem cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że zawie­ra laser gene­ru­ją­cy impul­sy świetl­ne, któ­re­go wyj­ście połą­czo­ne jest, poprzez regu­lo­wa­ny tłu­mik optycz­ny tłu­mią­cy impuls do pozio­mu mocy, w któ­rym sygnał tłu­mio­ny jest do pozio­mu nie więk­sze­go niż jeden foton, z pierw­szym por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go dru­gi port przy­łą­czo­ny jest do pierw­sze­go por­tu sprzę­ga­cza dzie­lą­ce­go falę zwią­za­ną z foto­nem z pierw­sze­go por­tu na dwie fale pro­pa­gu­ją­ce się trze­cim) i czwar­tym por­tem wyj­ścio­wym sprzę­ga­cza przy czym trze­ci port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny pierw­szym świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, a czwar­ty port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny dru­gim świa­tło­wo­dem, w któ­re­go torze znaj­du­je się mecha­nicz­ne obró­ce­nie osi świa­tło­wo­du o 90°, z dru­gim por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, przy czym pierw­szy świa­tło­wód jest dłuż­szy od dru­gie­go świa­tło­wo­du a wyj­ście pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki przy­łą­czo­ne jest do wej­ścia świa­tło­wo­do­wej linii transmisyjnej,przy czym pierw­szy port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim por­tem cyr­ku­la­to­ra któ­re­go trze­ci port (jest połą­czo­ny z pierw­szym detek­to­rem jed­no­fo­to­no­wym, a dru­gi port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim detek­to­rem jednofotonowym .

Nazwa/Tytuł: Spo­sób optycz­ne­go szy­fro­wa­nia infor­ma­cji i układ do optycz­ne­go szy­fro­wa­nia informacji

Data zgło­sze­nia: 2015-10-20

Numer zgło­sze­nia: P.414425

Data udzie­le­nia pra­wa: 2017-10-20

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.228314

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Pawłowski Adam

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Układ do optycz­ne­go szy­fro­wa­nia infor­ma­cji w posta­ci cią­gu bitów ory­gi­nal­nych, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że, zawie­ra: bufor sło­wa do odczy­ty­wa­nia kolej­nych N‑bitowych słów z cią­gu bitów ory­gi­nal­nych; przy­łą­czo­ny do bufo­ra sło­wa układ for­mu­ją­cy wiąz­kę świa­tła odzwier­cie­dla­ją­cą zawar­tość N‑bitowego sło­wa zapi­sa­ne­go w bufo­rze sło­wa ; przy­łą­czo­ny do ukła­du for­mu­ją­ce­go modu­la­tor prze­strzen­ny wiąz­ki, zawie­ra­ją­cy matry­cę komó­rek selek­tyw­nie prze­pusz­cza­ją­cych lub blo­ku­ją­cych świa­tło z wiąz­ki świa­tła w zależ­no­ści od kon­fi­gu­ra­cji komó­rek; przy­łą­czo­ny do modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiąz­ki ste­row­nik szy­fro­wa­nia poda­ją­cy do modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiąz­ki klucz szy­fro­wa­nia okre­śla­ją­cy kolej­ne usta­wie­nia komó­rek modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiązki .

Nazwa/Tytuł: Impul­so­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej i spo­sób detek­cji zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii transmisyjnej

Data zgło­sze­nia: 2015-11-06

Numer zgło­sze­nia: P.414689

Data udzie­le­nia pra­wa: 2020-05-22

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.227664

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Pawłowski Adam

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Impul­so­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej zakoń­czo­nej zwier­cia­dłem cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że zawie­ra laser gene­ru­ją­cy impul­sy świetl­ne, któ­re­go wyj­ście połą­czo­ne jest świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go dru­gi port przy­łą­czo­ny jest do pierw­sze­go por­tu sprzę­ga­cza dzie­lą­ce­go impul­sy wej­ścio­we na dwa impul­sy wyj­ścio­we poda­wa­ne odpo­wied­nio na trze­ci port i czwar­ty port sprzę­ga­cza, przy czym trze­ci port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny pierw­szym świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, a czwar­ty port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny dru­gim świa­tło­wo­dem, w któ­re­go torze znaj­du­je się mecha­nicz­ne obró­ce­nie osi świa­tło­wo­du o 90°, z dru­gim por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, przy czym pierw­szy świa­tło­wód zawie­ra pośred­ni modu­la­tor fazy i jest dłuż­szy od dru­gie­go świa­tło­wo­du, a wyj­ście pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki przy­łą­czo­ne jest do wej­ścia świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej, przy czym pierw­szy port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go trze­ci port jest połą­czo­ny z pierw­szym detek­to­rem, a dru­gi port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim detektorem .

Nazwa/Tytuł: Urzą­dze­nie z rucho­mą prze­sło­ną do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojazdach

Data zgło­sze­nia: 2015-12-10

Numer zgło­sze­nia: P.415226

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-09-20

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.231014

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Wyna­la­zek doty­czy urzą­dze­nia do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach wyko­rzy­stu­ją­ce­go wiąz­kę świa­tła prze­świe­tla­ją­cą kabi­ny spraw­dza­nych pojaz­dów oraz posia­da­ją­ce­go rucho­me okno wzor­co­we umiesz­czo­ne w torze prze­świe­tla­ją­cej wiąz­ki w cza­sie, gdy pojazd nie jest prze­świe­tla­ny. Urzą­dze­nie posia­da dodat­ko­wo szyb­ką prze­sło­nę zasła­nia­ją­cą pro­mie­nio­wa­nie w celu nie­do­pusz­cze­nia do nasy­ce­nia się detek­to­ra w cza­sie gdy nie jest przy­sło­nię­ty przez prze­świe­tla­ny pojazd lub okno wzor­co­we . Ponad­to do wsu­wa­nia i wysu­wa­nia szyb­kiej prze­sło­ny i okna wzor­co­we­go prze­wi­du­je się wyko­rzy­sta­nie w urzą­dze­niu ser­wo­me­cha­ni­zmów i ste­ro­wa­nych przez odpo­wied­nie fotokomórki

Nazwa/Tytuł: Spo­sób korek­cji wpły­wu tem­pe­ra­tu­ry na war­tość czu­ło­ści napię­cio­wej detek­to­rów w matry­cy mikrobolometrycznej

Data zgło­sze­nia: 2015-12-10

Numer zgło­sze­nia: P.415227

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-06-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.230176

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób korek­cji wpły­wu tem­pe­ra­tu­ry na war­tość napię­cia wyj­ścio­we­go z matry­cy detek­to­rów mikro­bo­lo­me­trycz­nych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że czu­łość napię­cio­wą detek­to­rów wzor­cu­je i mie­rzy się w modu­le na pod­sta­wie pomia­ru roz­rzu­tu napię­cia wyj­ścio­we­go z matry­cy (nie­jed­no­rod­no­ści odpo­wie­dzi detek­to­rów), a następ­nie czu­łość napię­cio­wą kory­gu­je za pomo­cą wypra­co­wa­ne­go w modu­le auto­ma­tycz­nej regu­la­cji napię­cia wytwa­rza­ne­go w prze­twor­ni­ku DAC zasi­la­ją­ce­go gałąź pomiarową.

Nazwa/Tytuł: Wkła­dy fil­tra sita molekularnego

Data zgło­sze­nia: 2015-12-31

Numer zgło­sze­nia: P.415688

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest układ fil­tra mole­ku­lar­ne­go do izo­lo­wa­nia oraz segre­ga­cji z krwi krą­żą­cych komó­rek nowo­two­ro­wych (KKN), zawie­ra­ją­cy gór­ną mem­bra­nę fil­tra­cyj­ną, mem­bra­nę fil­tra­cyj­nych środ­ko­wą, mem­bra­ny dystan­so­we, dol­ną mem­bra­nę fil­tra­cyj­ną, gdzie gór­na mem­bra­na fil­tra­cyj­na wyko­na­na jest z mate­ria­łu o chro­po­wa­to­ści Ra = 0,63 µm, posia­da otwo­ry o śred­ni­cy umoż­li­wia­ją­cej wychwy­ty­wa­nie komó­rek o wiel­ko­ści nie wie­le więk­szej od wiel­ko­ści KKN prze­wi­dy­wa­nych do izo­la­cji, sepa­ra­cji oraz segre­ga­cji przez dany wkład fil­tra­cyj­ny, oraz dol­na mem­bra­na fil­tra­cyj­na o uśred­nio­nej lub dekla­ro­wa­nej co do kształ­tu wiel­ko­ści chro­po­wa­to­ści na powierzch­ni od stro­ny wewnętrz­nej wkła­du fil­tra­cyj­ne­go wyko­na­na jest w mak­si­mum Ra = 0,63 µm kla­sie chro­po­wa­to­ści, a od stro­ny nie­ak­tyw­nej fil­tru (zewnętrz­na stro­na mem­bra­ny) o mini­mum Ra = 0,63 µm chro­po­wa­to­ści i posia­da otwo­ry o wiel­ko­ści ści­śle dopa­so­wa­nej do wiel­ko­ści wychwy­ty­wa­nych przez dany wkład fil­tra­cyj­ny komó­rek KKN, oraz środ­ko­we mem­bra­ny fil­tra­cyj­ne po obu stro­nach mem­bran o dekla­ro­wa­nej co do kształ­tu i wiel­ko­ści chro­po­wa­to­ści lub uśred­nio­nej war­to­ści chro­po­wa­to­ści na powierzch­ni w kla­sie nie więk­szej niż Ra = 0,63 µm posia­da­ją otwo­ry (więk­sze od prze­wi­dy­wa­nych do wychwy­ty­wa­nia wymia­rów komó­rek KKN i roz­miesz­czo­ne są naprze­mien­nie w sto­sun­ku do sąsia­du­ją­cych mem­bran środ­ko­wych oraz środ­ko­we mem­bra­ny fil­tra­cyj­ne posia­da­ją otwo­ry w ilo­ści mini­mum dwu­krot­nie mniej­szej od ilo­ści otwo­rów w gór­nej mem­bra­nie fil­tra­cyj­nej ; oraz dystan­so­we umiesz­cza­ne mię­dzy mem­bra­na­mi fil­tra­cyj­ny­mi są o gru­bo­ści nie mniej­szej niż wiel­kość otwo­rów w dol­nej mem­bra­nie fil­tra­cyj­nej i nie są mniej­sze od otwo­rów w gór­nej mem­bra­nie filtracyjnej

Nazwa/Tytuł: Spo­sób wytwa­rza­nia jed­no­ele­men­to­wej kład­ki kompozytowej

Data zgło­sze­nia: 2015-12-31

Numer zgło­sze­nia: P.415696

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-06-15

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.230477

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: POLITECHNIKA GDAŃSKA, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Małgorzata Kluczyk

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób wytwa­rza­nia jed­no­ele­men­to­wej kład­ki kom­po­zy­to­wej zilu­stro­wa­ny na rysun­ku pole­ga na rów­no­cze­snym ufor­mo­wa­niu pomo­stu o struk­tu­rze prze­kład­ko­wej z włók­na szkla­ne­go zawie­ra­ją­ce­go rdzeń z pian­ko­we­go two­rzy­wa sztucz­ne­go wraz z bocz­ny­mi ścian­ka­mi i porę­cza­mi, w któ­rym usta­la się warun­ki tech­nicz­ne kład­ki, po czym wyko­nu­je się u‑kształtny forem­nik dosto­so­wa­ny do tych warun­ków tech­nicz­nych, któ­ry wykła­da się zbro­je­niem z warstw unie­pal­nio­ne­go włók­na szkla­ne­go, pomię­dzy któ­ry­mi umiesz­cza się rdzeń z pian­ko­we­go two­rzy­wa sztucz­ne­go rów­nież w bocz­nych ścian­kach i porę­czach kład­ki, po czym tak wypeł­nio­ny forem­nik umiesz­cza się w wor­ku próż­nio­wym, któ­ry następ­nie w zna­ny spo­sób wypeł­nia się żywi­cą syn­te­tycz­ną w warun­kach obni­żo­ne­go ciśnie­nia wyno­szą­ce­go od 0,02 MPa do 0,09 MPa, w pro­ce­sie infu­zji. Korzyst­nie rdzeń z pian­ko­we­go two­rzy­wa sztucz­ne­go wyko­nu­je się z unie­pal­nio­nej sztyw­nej pian­ki o gru­bo­ści od 20 do 300 mm i gęsto­ści od 60 do 250 kg/m3, a forem­nik kształ­tu­je się tak, aby kąt pomię­dzy pomo­stem a porę­cza­mi wyno­sił co naj­mniej 93°.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób gene­ra­cji pacz­ki krót­kich impul­sów optycz­nych w lase­rze światłowodowym

Data zgło­sze­nia: 2016-01-28

Numer zgło­sze­nia: P.415946

Data udzie­le­nia pra­wa: 2020-03-13

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.235311

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Układ lase­ro­wy do gene­ra­cji pacz­ki impul­sów optycz­nych o krót­kim cza­sie trwa­nia w lase­rze świa­tło­wo­do­wym z pasyw­ną syn­chro­ni­za­cją modów zbu­do­wa­nym z uży­ciem świa­tło­wo­du aktyw­ne­go domiesz­ko­wa­ne­go jona­mi tulu, świa­tło­wo­do­wej siat­ki Brag­ga, sprzę­ga­cza świa­tło­wo­do­we­go typu WDM oraz pół­prze­wod­ni­ko­we­go zwier­cia­dła wysy­cal­ne­go SESAM, pom­po­wa­nym kohe­rent­nie impul­sa­mi optycz­nym gene­ro­wa­ny­mi przez układ lase­ro­wy, gdzie w pom­po­wa­nym rezo­nan­so­wo lase­rze świa­tło­wo­do­wym z pasyw­ną syn­chro­ni­za­cją modów prze­łą­cza­ne jest wzmocnienie

Nazwa/Tytuł: Spo­sób zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków che­micz­nych i urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków chemicznych

Data zgło­sze­nia: 2016-04-12

Numer zgło­sze­nia: P.416821

Data udzie­le­nia pra­wa: 2019-03-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.232546

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków che­micz­nych w moni­to­ro­wa­nej prze­strze­ni, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w torze wiąz­ki pro­mie­nio­wa­nia spon­ta­nicz­ne­go, emi­to­wa­ne­go przez gazy z moni­to­ro­wa­nej prze­strze­ni w kie­run­ku reje­stru­ją­ce­go je detek­to­ra, okre­so­wo umiesz­cza się i usu­wa gazo­wą prze­sło­nę wzor­co­wą w posta­ci wykry­wa­ne­go związ­ku che­micz­ne­go, o tem­pe­ra­tu­rze niż­szej od tem­pe­ra­tu­ry gazów w prze­strze­ni i na pod­sta­wie ampli­tud sygna­łów z detek­to­ra, odpo­wied­nio przy prze­sło­nie wsta­wio­nej i usu­nię­tej, okre­śla się moż­li­wość wystę­po­wa­nia wykry­wa­ne­go związ­ku che­micz­ne­go w tej przestrzeni.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób zdal­ne­go wykry­wa­nia par i gazów w prze­strze­ni otwartej

Data zgło­sze­nia: 2018-05-07

Numer zgło­sze­nia: P.425466

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Zgło­sze­nie doty­czy spo­so­bu zdal­ne­go wykry­wa­nia par i gazów w prze­strze­ni otwar­tej. Pole­ga on na tym, że wyko­rzy­stu­jąc do jej prze­świe­tla­nia dwie połą­czo­ne wiąz­ki pro­mie­nio­wa­nia, odpo­wied­nio wiąz­kę (A) sil­niej absor­bo­wa­ną w wykry­wa­nej sub­stan­cji i wiąz­kę (B) sła­biej absor­bo­wa­ną w tej sub­stan­cji, dla serii n kolej­nych pomia­rów doko­na­nych w cza­sie na tyle krót­kim, by moż­na było uznać pra­cę lase­rów za sta­bil­ną, zosta­ją obli­czo­ne róż­ni­ce pomię­dzy zmie­rzo­nym natę­że­niem pro­mie­nio­wa­nia wiąz­ki (B) i zmie­rzo­nym natę­że­niem pro­mie­nio­wa­nia wiąz­ki (A) i na pod­sta­wie war­to­ści roz­rzu­tów tej róż­ni­cy, okre­śla się praw­do­po­do­bień­stwo wystę­po­wa­nia wykry­wa­nych par i gazów w dia­gno­zo­wa­nej przestrzeni.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób wytwa­rza­nia nano­po­ro­wa­tych sor­ben­tów o selek­tyw­nych wła­ści­wo­ściach adsorpcyjnych

Data zgło­sze­nia: 2018-05-22

Numer zgło­sze­nia: P.425666

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest spo­sób wytwa­rza­nia węgli aktyw­nych pole­ga­ją­cy na kar­bo­ni­za­cji pre­kur­so­ra węglo­we­go bez dostę­pu tle­nu w zakre­sie tem­pe­ra­tur od 300°C do 600°C i akty­wa­cji przy uży­ciu czyn­ni­ków roz­wi­ja­ją­cych powierzch­nię wła­ści­wą, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że etap kar­bo­ni­za­cji pro­wa­dzi się w atmos­fe­rze meta­nu jako gazu obo­jęt­ne­go, będą­cym jed­no­cze­śnie źró­dłem ener­gii ciepl­nej, przy czym kar­bo­ni­za­cje pro­wa­dzi się przy wzro­ście tem­pe­ra­tu­ry 5 – 20°C/min, a dalej akty­wa­cję od 30 do 100 min, w tem­pe­ra­tu­rze 800 – 900°C wyko­rzy­stu­jąc jako sub­stan­cje roz­wi­ja­ją­ce powierzch­nię: dwu­tle­nek węgla, parę wod­ną oraz dwu­tle­nek węgla i parę wod­ną jed­no­cze­śnie w róż­nych sto­sun­kach ilościowych.

Nazwa/Tytuł: Soczew­ka dyfrakcyjna

Data zgło­sze­nia: 2019-04-05

Numer zgło­sze­nia: P.429535

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Ocze­ku­je na badanie

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Zgło­sze­nie sta­no­wi soczew­ka dyfrak­cyj­na, będą­ca soczew­ką sku­pia­ją­cą skła­da­ją­ca się z roz­cho­dzą­cych się pro­mie­ni­ście od środ­ka soczew­ki n wewnętrz­nych stref dyfrak­cyj­nych o tej samej wyso­ko­ści, któ­rych wewnętrz­na ścian­ka wzglę­dem płasz­czy­zny soczew­ki poło­żo­na jest pod kątem 90 stop­ni. W zewnętrz­nym frag­men­cie soczew­ki, od miej­sca w któ­rym pada­ją­ca na soczew­kę fala elek­tro­ma­gne­tycz­na ugi­na­na jest efek­tyw­niej w ‑1 rząd ugię­cia niż w +1 rząd ugię­cia, zewnętrz­ne ścian­ki zewnętrz­nych stref dyfrak­cyj­nych poło­żo­ne są pod kątem 90 stop­ni wzglę­dem płasz­czy­zny soczewki.

Nazwa/Tytuł: Lakier wodo­roz­cień­czal­ny z dodat­kiem tlen­ku gra­fe­nu o wła­ści­wo­ściach antykorozyjnych

Data zgło­sze­nia: 2019-04-16

Numer zgło­sze­nia: P.429665

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Ocze­ku­je na badanie

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest wodo­roz­cień­czal­ny lakier zawie­ra­ją­cy 2‑butoksyetanol i 1‑izopropylo‑2,2‑dimetylodiizomaślan zawie­ra­ją­cy dodat­ko­wo tle­nek gra­fe­nu w stę­że­niu od 0,01% wag. do 10% wag.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób pomia­ru ener­gii impul­su laserowego

Data zgło­sze­nia: 2019-03-06

Numer zgło­sze­nia: P.429158

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Insty­tut Optoelektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób pomia­ru ener­gii impul­su lase­ro­we­go o nano­se­kun­do­wym cza­sie trwa­nia, gdzie mie­rzo­ny impuls optycz­ny poda­je się ze źró­dła lase­ro­we­go na foto­dio­dę a wyge­ne­ro­wa­ny przez foto­dio­dę impuls prą­do­wy tra­fia na wej­ście wzmac­nia­cza trans­im­pe­dan­cyj­ne­go, następ­nie pra­cu­ją­cy nie­li­nio­wo wzmac­niacz o ogra­ni­czo­nym paśmie prze­no­sze­nia gene­ru­je odpo­wiedź bli­ską odpo­wie­dzi impul­so­wej, a następ­nie mie­rzy się ampli­tu­dę wzmoc­nio­nej odpo­wie­dzi impulsowej.