BAZA WYNALAZKÓWWZORÓW UŻYTKOWYCH WAT

Wydział Elektroniki

 

Nazwa/Tytuł: Urzą­dze­nie do auto­ry­za­cji abo­nen­ta oraz wery­fi­ka­cji inte­gral­no­ści depe­szy fonicznej

Data zgło­sze­nia: 2008-02-04

Numer zgło­sze­nia: P.384950

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-01-14

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.220284

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Elek­tro­ni­ki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­szo­ne­go wyna­laz­ku jest spo­sób i urzą­dze­nie do auto­ry­za­cji abo­nen­ta oraz wery­fi­ka­cji inte­gral­no­ści depe­szy fonicz­nej wyko­rzy­sty­wa­ny w tele­ko­mu­ni­ka­cji, zwłasz­cza w tele­fo­nii. Spo­sób pole­ga na tym, że do sygna­łu roz­mow­ne­go doda­wa­ny jest sygnał dodat­ko­wy, któ­ry jest nie­sły­szal­ny w obec­no­ści sygna­łu roz­mow­ne­go, następ­nie sygnał jest prze­sła­ny łączem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym do abo­nen­ta gdzie jest odbie­ra­ny i deko­do­wa­ny w wyni­ku cze­go otrzy­my­wa­ny jest Oso­bi­sty Numer Iden­ty­fi­ka­cyj­ny oraz pierw­sza Funk­cja Skró­tu. Oso­bi­sty Numer Iden­ty­fi­ka­cyj­ny jest porów­ny­wa­ny po stro­nie odbior­czej łącza z dekla­ro­wa­nym przez abo­nen­ta Oso­bi­stym Nume­rem Iden­ty­fi­ka­cyj­nym. Wyzna­cza się dru­gą Funk­cję Skró­tu z nie­zde­ko­do­wa­ne­go sygna­łu odbie­ra­ne­go. Dwie Funk­cje Skró­tu porów­ny­wa­ne są ze sobą w celu stwier­dze­nia o edy­cji depe­szy fonicz­nej. Do urzą­dze­nia koń­co­we­go abo­nen­ta dołą­czo­ny jest elek­tro­nicz­ny moduł abo­nenc­ki (EMA) posia­da­ją­cy w swo­jej struk­tu­rze tor nadaw­czy  i tor odbior­czy  sygna­łu dodat­ko­we­go (SD), w któ­rym to torze nadaw­czym wystę­pu­ją jako głów­ne blo­ki funk­cjo­nal­ne: gene­ra­tor funk­cji skró­tu (gFS) oraz gene­ra­tor oso­bi­ste­go nume­ru iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go (gONI) oraz układ for­mo­wa­nia sygna­łu dodat­ko­we­go (uFSD) nato­miast w torze odbior­czym  wystę­pu­ją jako głów­ne blo­ki funk­cjo­nal­ne: deko­der sygna­łu podat­ko­we­go (dSD), deko­der funk­cji skró­tu (dFS) oraz kom­pa­ra­tor funk­cji skró­tu (kFS).

Nazwa/Tytuł: Układ gene­ra­cji cią­gu impul­sów elek­trycz­nych o regu­lo­wa­nych rela­cjach czasowych

Data zgło­sze­nia: 2017-11-28

Numer zgło­sze­nia: P.423627

Data udzie­le­nia pra­wa: 2019-06-11

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.233271

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Elek­tro­ni­ki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Układ prze­twor­ni­ka cyfra-czas, skła­da się z elek­tro­nicz­ne­go reje­stru z wyj­ściem rów­no­le­głym , linii opóź­nia­ją­cej zbu­do­wa­nej z sze­re­go­wo połą­czo­nych mul­ti­plek­se­rów oraz sie­ci dys­try­bu­cji sygna­łu o sta­łym opóź­nie­niu . Mul­ti­plek­se­ry posia­da­ją trzy wej­ścia – dwa infor­ma­cyj­ne  i jed­no ste­ru­ją­ce  oraz jed­no wyj­ście .Wej­ście infor­ma­cyj­ne  mul­ti­plek­se­rów jest dołą­czo­ne do reje­stru  a wej­ście infor­ma­cyj­ne mul­ti­plek­se­ra  może być dołą­czo­ne do reje­stru bądź masy, bądź zasi­la­nia ukła­du. Wej­ście infor­ma­cyj­ne  mul­ti­plek­sów jest dołą­czo­ne do wyj­ścia poprzed­nie­go mul­ti­plek­se­ra w linii opóź­nia­ją­cej . Wej­ście adre­so­we mul­ti­plek­se­rów jest dołą­czo­ne do sygna­łu wej­ścio­we­go (WE), sygnał wej­ścio­wy (WE) jest dołą­czo­ny do wszyst­kich wejść adre­so­wych poprzez sieć dys­try­bu­cji sygna­łu o sta­łym opóźnieniu.

Nazwa/Tytuł: Układ prze­twor­ni­ka cza­so­wo-cyfro­we­go z wie­lo­krot­nym kodo­wa­niem i próbkowaniem

Data zgło­sze­nia: 2018-07-19

Numer zgło­sze­nia: P.426384

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Elek­tro­ni­ki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Układ prze­twor­ni­ka cza­so­wo-cyfro­we­go skła­da­ją­cy się z dwóch gene­ra­to­rów impul­sów  wyzwa­la­nych odpo­wied­nio sygna­ła­mi STARTSTOP, linii opóź­nia­ją­cej z odcze­pa­mi zbu­do­wa­nej z sze­re­go­wo połą­czo­nych ele­men­tów opóź­nia­ją­cych oraz co naj­mniej dwóch elek­tro­nicz­nych reje­strów typu PIPO gdzie wyj­ście gene­ra­to­ra impul­sów wyzwa­la­ne­go sygna­łem START jest dołą­czo­ne do wej­ścia linii opóź­nia­ją­cej a wyj­ście gene­ra­to­ra impul­sów wyzwa­la­ne­go sygna­łem STOP jest dołą­czo­ne do wej­ścia zega­ro­we­go reje­strów PIPO.

Nazwa/Tytuł: Auto­ma­tycz­ne urzą­dze­nie do insta­la­cji czu­jek w ukła­dach koin­cy­den­cyj­nych sys­te­mów sygna­li­za­cji pożarowej

Data zgło­sze­nia: 2019-03-11

Numer zgło­sze­nia: P.429230

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Ocze­ku­je na badanie

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Elek­tro­ni­ki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest urzą­dze­nie do auto­ma­tycz­nej insta­la­cji czu­jek skła­da­ją­ce się z ognio­od­por­nej obu­do­wy z otwo­rem na czuj­kę w któ­rej umiesz­czo­na jest obu­do­wa w któ­rej znaj­du­je się sil­nik kro­ko­wy połą­czo­ny za pomo­cą prze­kład­ni mecha­nicz­nej ze szpu­lą z nawi­nię­tym kablem . Na obu­do­wie przy­mo­co­wa­ne jest urzą­dze­nie tele­sko­po­we skła­da­ją­ce się z nie­mniej niż dwóch seg­men­tów, gdzie w każ­dym seg­men­cie znaj­du­je się sprę­ży­na . Do koń­ca urzą­dze­nia tele­sko­po­we­go od wewnątrz przy­mo­co­wa­ny jest koniec kabla nawi­nię­te­go na szpu­lę bie­gną­cy wewnątrz sprę­żyn . Wewnątrz obu­do­wy znaj­du­je się połą­czo­ny z sil­ni­kiem kro­ko­wym moduł ste­ro­wa­nia połą­czo­ny za pomo­cą kabla . Na koń­cu urzą­dze­nia tele­sko­po­we­go znaj­du­je się przy­mo­co­wa­na czuj­ka połą­czo­na za pomo­cą kabla z modu­łem sterowania

Nazwa/Tytuł: Urzą­dze­nie dozorujące

Data zgło­sze­nia: 2019-04-09

Numer zgło­sze­nia: P.429583

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Elektroniki

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest urzą­dze­nie dozo­ru­ją­ce, gdzie urzą­dze­nie dozo­ru­ją­co tera­peu­tycz­ne jest połą­czo­ne z czuj­ka­mi za pomo­cą kabla i jest zapro­gra­mo­wa­ne i skon­fi­gu­ro­wa­ne w ten spo­sób, że na bie­żą­co w usta­lo­nym okre­sie ana­li­zu­je ich spraw­ność poprzez wysy­ła­nie do każ­dej z czu­jek sygna­łów wzor­co­wych i w sytu­acji gdy dana czuj­ka jest spraw­na to odpo­wia­da do urzą­dze­nia dozo­ru­ją­co tera­peu­tycz­ne­go zwrot­nym sygna­łem wzor­co­wym, któ­ry jest ana­li­zo­wa­ny przez nie pod kątem popraw­no­ści. W przy­pad­ku wykry­cia awa­rii któ­rej­kol­wiek z czu­jek urzą­dze­nie dozo­ru­ją­co tera­peu­tycz­ne  wysy­ła sygnał do sil­ni­ka kro­ko­we­go  powo­du­jąc jego uru­cho­mie­nie i wysu­nię­cie za pośred­nic­twem urzą­dze­nia tele­sko­po­we­go czuj­ki oraz wysy­ła sygnał do modu­łu ste­ro­wa­nia któ­ry jest połą­czo­ny za pomo­cą linii trans­mi­syj­nej z cen­tra­lą sygna­li­za­cji pożarowej