BAZA WYNALAZKÓWWZORÓW UŻYTKOWYCH WAT

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 

Nazwa/Tytuł: Sys­tem pła­skich sia­tek o kra­tow­ni­co­wym ukła­dzie prę­tów do zbro­je­nia betonu

Data zgło­sze­nia: 2012-03-05

Numer zgło­sze­nia: P.398305

Data udzie­le­nia pra­wa: 2016-12-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.226083

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Inży­nie­rii i Geodezji

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest sys­tem pła­skich sia­tek o kra­tow­ni­co­wym ukła­dzie prę­tów do zbro­je­nia beto­nu, skła­da­ją­cy się z prę­tów podłuż­nych – pasów oraz połą­czo­nych z nimi i wza­jem­nie ze sobą przez spa­ja­nie (zgrze­wa­nie lub spa­wa­nie) prę­tów poprzecz­nych – krzy­żul­ców, w ukła­dzie kra­tow­ni­cy hiper­sta­tycz­nej (prze­sztyw­nio­nej). Prę­ty poprzecz­ne – krzy­żul­ce, uło­żo­ne są pod kątem od 30° do 60° w sto­sun­ku do prę­tów podłuż­nych – pasów, a roz­staw prę­tów poprzecz­nych – krzy­żul­ców sta­no­wi, co naj­mniej 3‑krotność mak­sy­mal­ne­go wymia­ru kru­szy­wa zasto­so­wa­ne­go do beto­nu. Wyna­la­zek pod wzglę­dem tech­no­lo­gicz­nym zapew­nia wyko­na­nie zbro­je­nia ele­men­tów żel­be­to­wych, ponie­waż pła­skie siat­ki kra­tow­ni­co­we połą­czo­ne dodat­ko­wy­mi prę­ta­mi dystan­so­wy­mi zapew­nia­ją prze­strzen­ną sta­bil­ność ukła­du zbro­je­nia w sza­lun­ku. Prę­ty siat­ki two­rzą hiper­sta­tycz­ną kra­tow­ni­cę, dzię­ki cze­mu zbro­je­nie jest samo­no­śne i jest w sta­nie prze­no­sić znacz­ne obcią­że­nia jesz­cze przed zabetonowaniem.

Nazwa/Tytuł: Układ kamer do zbie­ra­nia danych obra­zo­wych w tym na potrze­by opra­co­wa­nia mode­li 3 D ulic, lub ele­wa­cji budynków

Data zgło­sze­nia: 2018-05-22

Numer zgło­sze­nia: P.425665

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geodezji

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Zgło­sze­nie doty­czy ukła­du kamer do zbie­ra­nia danych obra­zo­wych rów­nież na potrze­by opra­co­wa­nia mode­li 3D ulic, lub ele­wa­cji budyn­ków. Układ skła­da się z co naj­mniej pię­ciu kamer , któ­rych dłu­gość ogni­sko­wej obiek­ty­wu każ­dej z kamer  zawie­ra się w zakre­sie 2,7 – 3 mm dla roz­dziel­czo­ści obra­zu mini­mum 2704 – 1520 pik­se­li, oraz kame­ry umiesz­czo­ne są w ste­la­żu , gdzie kame­ra głów­na nachy­lo­na jest pio­no­wo w dół a pozo­sta­łe kame­ry są umiesz­czo­ne syme­trycz­nie po bokach wzglę­dem kame­ry głów­nej i nachy­lo­ne wzglę­dem sie­bie, w osi pozio­mej o od 11,3° do 15,1°.

Nazwa/Tytuł: Modu­ło­wy schron

Data zgło­sze­nia: 2018-09-05

Numer zgło­sze­nia: W.127605

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geodezji

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest modu­ło­wy schron ochron­ny, skła­da­ją­cy się z co naj­mniej dwóch modu­łów wyko­na­nych z żel­be­tu, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że moduł pierw­szy sta­no­wi moduł komu­ni­ka­cji pio­no­wej a moduł ostat­ni sta­no­wi moduł funk­cji pod­sta­wo­wej , gdzie wszyst­kie modu­ły połą­czo­ne są za pomo­cą sfa­zo­wa­nych szyb­ko­złącz, znaj­du­ją­cych się na kra­wę­dziach dane­go modu­łu oraz miej­sce łącze­nia wszyst­kich modu­łów umiej­sco­wio­ne jest na pozio­mej pły­cie sta­bi­li­zu­ją­cej oraz na wszyst­kich modu­łach w miej­scu ich łącze­nia znaj­du­je się mecha­nicz­nie przy­mo­co­wa­na pozio­ma pły­ta doci­sko­wa oraz wewnętrz­nie modu­ły połą­czo­ne są przej­ściem z drzwia­mi ochron­no – her­me­tycz­ny­mi a moduł komu­ni­ka­cji pio­no­wej wypo­sa­żo­ny jest w drzwi zewnętrz­ne oraz zejście.

Nazwa/Tytuł: Prze­strzen­ne zbro­je­nie betonu

Data zgło­sze­nia: 2018-05-22

Numer zgło­sze­nia: P.425667

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus:

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geodezji

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest prze­strzen­ne zbro­je­nie beto­nu zło­żo­ne z ukła­du rurek siat­ko­wych (1), sta­no­wią­cych kie­run­ko­wo zorien­to­wa­ne, prze­strzen­ne zbro­je­nie całe­go prze­kro­ju poprzecz­ne­go ele­men­tów kon­struk­cyj­nych (10) wyko­na­nych z beto­nu. Układ rurek siat­ko­wych (1) dosto­so­wa­ny jest do spe­cy­fi­ki wytę­że­nie beto­no­wych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych (10) zależ­nej od spo­so­bu odzia­ły­wa­nia obcią­żeń zewnętrz­nych. Prze­strzen­ne zbro­je­nie beto­nu pozwa­la na stwo­rze­nie ujed­no­rod­nio­ne­go kom­po­zy­tu beto­no­we­go o zwięk­szo­nych para­me­trach mecha­nicz­nych. Kom­po­zyt beto­no­wy może być sto­so­wa­ny jako indy­wi­du­al­ny mate­riał kon­struk­cyj­ny lub w połą­cze­niu z typo­wy­mi sys­te­ma­mi zbro­je­nia sto­so­wa­ny­mi w kon­struk­cjach żel­be­to­wych two­rzyć kon­struk­cję hybrydową.