BAZA WYNALAZKÓWWZORÓW UŻYTKOWYCH WAT

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

 

Nazwa/Tytuł: Mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka bro­ni strze­lec­kiej, zwłasz­cza kara­bin­ka modułowego

Data zgło­sze­nia: 2009-12-02

Numer zgło­sze­nia: P.389736

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-03-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.215027

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik- Radom

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/ Gra­ży­na Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Skrót: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka bro­ni strze­lec­kiej, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go, któ­ry umoż­li­wia zwol­nie­nie maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go, wypo­sa­żo­ne­go w bocz­ne, pro­sto­kąt­ne wycię­cie usta­la­ją­ce, przez naci­śnię­cie dowol­ne­go z przy­ci­sków, roz­miesz­czo­nych z obu stron komo­ry spu­sto­wej bro­ni. Mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka bro­ni strze­lec­kiej, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go, wypo­sa­żo­ny w dźwi­gnie, mecha­nizm sprę­ży­no­wy i ele­ment zacze­po­wy, współ­pra­cu­ją­cy z maga­zyn­kiem, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że skła­da się z dźwi­gni pra­wej z pio­no­wą osią obro­tu  i przy­ci­skiem oraz z dźwi­gni lewej  z pio­no­wą osią obro­tu , przy­ci­skiem  i wystę­pem usta­la­ją­cym maga­zy­nek , któ­re to dźwi­gnie połą­czo­ne są ze sobą obro­to­wo, zaś ich przy­ci­ski połą­czo­ne są mię­dzy sobą mecha­ni­zmem sprę­ży­no­wym , przy czym zarów­no pio­no­we osie obro­tu , jak i przy­ci­ski roz­miesz­czo­ne są syme­trycz­nie wzglę­dem wzdłuż­nej osi komo­ry spu­sto­wej, do któ­rej mecha­nizm jest zamontowany.

Nazwa/Tytuł: Kara­bi­nek modułowy

Data zgło­sze­nia: 2009-12-03

Numer zgło­sze­nia: P.389737

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-03-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.215028

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, , Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik- Radom

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/ Gra­ży­na Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Skrót: Kara­bi­nek modu­ło­wy, skła­da­ją­cy się z zespo­łu ele­men­tów bazo­wych i zespo­łu wymien­nych ele­men­tów modu­ło­wych oraz mecha­ni­zmów, łączą­cych ze sobą ele­men­ty tych zespo­łów, przy czym zespół ele­men­tów bazo­wych zawie­ra co naj­mniej komo­rę zam­ko­wą, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że zespół ele­men­tów modu­ło­wych zawie­ra co naj­mniej komo­rę spu­sto­wą  i kol­bę , przy­sto­so­wa­ne do kon­fi­gu­ra­cji kara­bin­ka w ukła­dzie kol­bo­wym, oraz komo­rę spu­sto­wą  i trze­wik , przy­sto­so­wa­ne do kon­fi­gu­ra­cji kara­bin­ka w ukła­dzie bezkolbowym.

Nazwa/Tytuł: Kara­bi­nek do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go i sta­no­wi­sko badaw­cze do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go bro­ni auto­ma­tycz­nej dzia­ła­ją­cej na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów

Data zgło­sze­nia: 2011-03-10

Numer zgło­sze­nia: P.394174

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-11-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.217155

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik Radom Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Radom, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: —–

Nazwa/Tytuł: Sta­no­wi­sko labo­ra­to­ryj­ne do doświad­czal­ne­go bada­nia auto­ma­ty­ki kara­bin­ka, dzia­ła­ją­ce­go na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów

Data zgło­sze­nia: 2011-06-14

Numer zgło­sze­nia: P.395234

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-03-04

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.221029

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik – Radom Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Radom PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Sta­no­wi­sko labo­ra­to­ryj­ne do doświad­czal­ne­go bada­nia auto­ma­ty­ki kara­bin­ka, dzia­ła­ją­ce­go na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że zawie­ra układ pomia­ro­wy i układ bada­ny, któ­ry to układ bada­ny posia­da kon­struk­cję modu­ło­wą, z zespo­łem wymien­nych luf o zróż­ni­co­wa­nych dłu­go­ściach, z węzłem gazo­wym o zmien­nej kon­fi­gu­ra­cji z zespo­łem wymien­nych suwa­deł o zróż­ni­co­wa­nej masie oraz z urzą­dze­nia­mi powrot­ny­mi o róż­nych charakterystykach.

Nazwa/Tytuł: Sta­no­wi­sko badaw­cze do badań para­me­trów odrzu­tu i/lub pod­rzu­tu bro­ni strzeleckiej

Data zgło­sze­nia: 2011-10-24

Numer zgło­sze­nia: P.396750

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-09-07

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.222266

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik-Radom Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Radom PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Sta­no­wi­sko badaw­cze do badań para­me­trów odrzu­tu i/lub pod­rzu­tu bro­ni strze­lec­kiej zawie­ra pod­sta­wę z pro­wad­ni­ca­mi oraz co naj­mniej zespół urzą­dzeń do bada­nia odrzu­tu bro­ni strze­lec­kiej i korzyst­nie zespół urzą­dzeń do bada­nia pod­rzu­tu bro­ni oraz układ pomia­ro­wo-reje­stru­ją­cy. Zespół urzą­dzeń do bada­nia para­me­trów odrzu­tu bro­ni strze­lec­kiej zawie­ra co naj­mniej wózek przed­ni i wózek tyl­ny, z któ­rych każ­dy osa­dzo­ny jest w pro­wad­ni­cach pod­sta­wy sta­no­wi­ska i wypo­sa­żo­ny w uchwy­ty na broń, ponad­to zawie­ra co naj­mniej prze­twor­nik poło­że­nia i/lub prze­twor­nik, przy­spie­sze­nia, i/lub prze­twor­nik siły. Zespół urzą­dzeń do bada­nia para­me­trów pod­rzu­tu bro­ni strze­lec­kiej zawie­ra co naj­mniej stół i pod­sta­wę osi obro­tu bro­ni, zamo­co­wa­ne do pod­sta­wy sta­no­wi­ska, przy czym na sto­le usy­tu­owa­ny jest wózek poprzecz­ny, ponad­to zawie­ra prze­twor­nik kąta.

Nazwa/Tytuł: Broń auto­ma­tycz­na, zwłasz­cza kara­bi­nek modu­ło­wy, ze zmia­ną kie­run­ku wyrzu­ca­nia łusek

Data zgło­sze­nia: 2014-06-03

Numer zgło­sze­nia: P.408421

Data udzie­le­nia pra­wa: 2016-08-11

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.224968

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik-Radom Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Radom PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Broń auto­ma­tycz­na, zwłasz­cza kara­bi­nek modu­ło­wy, ze zmia­ną kie­run­ku wyrzu­ca­nia łusek, zawie­ra­ją­ca co naj­mniej lufę, komo­rę zam­ko­wą, suwa­dło z wycię­ciem kształ­to­wym, zamek z poprzecz­nym otwo­rem do trzpie­nia ste­ru­ją­ce­go, trzpień ste­ru­ją­cy łączą­cy zamek z suwa­dłem w dwóch prze­ciw­nych pozy­cjach zam­ka oraz mecha­nizm powrot­ny, cha­rak­te­ry­zu­je się tym że w suwa­dle usy­tu­owa­ne są dwa wzdłuż­ne otwo­ry to jest otwór dol­ny  zam­ka i otwór gór­ny  mecha­ni­zmu powrot­ne­go, któ­re połą­czo­ne są ze sobą poprzecz­nym wycię­ciem kształ­to­wym w posta­ci krzyw­ki  współ­pra­cu­ją­cej z trzpie­niem ste­ru­ją­cym  w cza­sie ste­ro­wa­nia ruchem zamka.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia bez­wod­ne­go nano­kry­sta­licz­ne­go wol­fra­mia­nu (VI) kobal­tu (II)

wyso­kiej czystości

Data zgło­sze­nia: 2014-11-14

Numer zgło­sze­nia: P.410147

Data udzie­le­nia pra­wa: 2019-03-22

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.232674

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gli­wi­ce, PL,WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, War­sza­wa, PL,INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: …..

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go wolframianu(VI) kobaltu(II) wyso­kiej czy­sto­ści przez zmie­sza­nie wod­nych roz­two­rów roz­pusz­czal­nych soli wolframu(VI) i kobaltu(II) cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru soli wolframu(VI) zawie­ra­ją­ce­go powy­żej 10 g/dm3 W, korzyst­nie 30 g/dm3 W doda­je się bli­ski nasy­ce­niu roz­twór roz­pusz­czo­nej soli kobaltu(II), korzyst­nie siarczanu(VI) i/lub octa­nu, w takiej ilo­ści aby w uzy­ska­nej mie­sza­ni­nie sto­su­nek molo­wy kobal­tu do wol­fra­mu był więk­szy od 2, korzyst­nie 3, całość mie­sza się w tem­pe­ra­tu­rze wyno­szą­cej powy­żej 20°C, w cią­gu 15 do 240 minut, korzyst­nie 60 minut, tak aby pH mie­sza­ni­ny mie­ści­ło się w zakre­sie od 6,0 do 9,5, korzyst­nie 7,1 – 7,5, zaś korek­tę pH prze­pro­wa­dza się przy uży­ciu 5 – 20% wod­nych roz­two­rów amo­nia­ku i/lub wodo­ro­tlen­ku sodu, i tak wydzie­lo­ny osad pod­da­je się pro­ce­so­wi oczysz­cza­nia a następ­nie suszenia.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia bez­wod­ne­go nano­kry­sta­licz­ne­go wolframianu(VI) niklu(II) wyso­kiej czystości

Data zgło­sze­nia: 2014-11-14

Numer zgło­sze­nia: P.410148

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-12-07

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.231694

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  : INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gli­wi­ce, PL,WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, War­sza­wa, PL,INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: ….

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go wolframianu(VI) niklu(II) wyso­kiej czy­sto­ści przez zmie­sza­nie wod­nych roz­two­rów roz­pusz­czal­nych soli wolframu(VI) i niklu(II) cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru soli wolframu(VI) zawie­ra­ją­ce­go powy­żej 5 g/dm3 W, korzyst­nie 30 g/dm3 W doda­je się bli­ski nasy­ce­niu roz­twór roz­pusz­czo­nej soli niklu(II) korzyst­nie octa­nu, w takiej ilo­ści aby w uzy­ska­nej mie­sza­ni­nie sto­su­nek molo­wy niklu do wol­fra­mu był więk­szy od 1,5 a mniej­szy od 15, korzyst­nie 2, całość mie­sza się w tem­pe­ra­tu­rze wyno­szą­cej powy­żej 40°C, w cią­gu 30 do 240 minut, korzyst­nie 90 minut, tak aby pH mie­sza­ni­ny mie­ści­ło się w zakre­sie od 6,0 do 9,5, korzyst­nie 7,0 – 7,7, a korek­tę pH prze­pro­wa­dza się przy uży­ciu 5 – 15% wod­nych roz­two­rów amo­nia­ku i/lub wodo­ro­tlen­ku sodu, i tak wydzie­lo­ny osad pod­da­je się pro­ce­so­wi oczysz­cza­nia a następ­nie suszenia.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób wytwa­rza­nia prosz­ku ren-nikiel z zasto­so­wa­niem renia­nu (VII) tetra­ami­na­ni­klu (II)

Data zgło­sze­nia: 2015-03-19

Numer zgło­sze­nia: P.411663

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-01-24

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.229127

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób wytwa­rza­nia prosz­ku sto­po­we­go ren-nikiel z renianu(VII) tetra­ami­na­ni­klu (II). Spo­sób pole­ga na wyża­rza­niu renianu(VII) tetra­ami­na­ni­klu (II) w atmos­fe­rze czy­ste­go wodo­ru – H2 lub w atmos­fe­rze zdy­so­cjo­wa­ne­go amo­nia­ku czy­li w mie­sza­ni­nie H2 + N2, o pod­sta­wo­wym skła­dzie 75% obj. H2 + 25% obj. N2. Pod­czas wyża­rza­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 700 do 1000°C nastę­pu­je reduk­cja renianu(VII) tetraaminaniklu(II) wodorem

Nazwa/Tytuł: Spo­sób wytwa­rza­nia prosz­ku sto­po­we­go ren-kobalt z renia­nu (VII) hek­sa­ami­na­ko­bal­tu (III)

Data zgło­sze­nia: 2015-03-19

Numer zgło­sze­nia: P.411664

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-03-22

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.229727

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Roz­wią­za­nie doty­czy spo­so­bu wytwa­rza­nia prosz­ku Re-Co z renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) w atmos­fe­rze czy­ste­go wodo­ru H2 lub w atmos­fe­rze zdy­so­cjo­wa­ne­go amo­nia­ku, czy­li w mie­sza­ni­nie H2 + N2, o pod­sta­wo­wym skła­dzie 75% obj. H2 + 25% obj. N2. Pod­czas wyża­rza­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 800 do 1100°C nastę­pu­je reduk­cja renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) wodo­rem, poprzez jego wyża­rza­nie w atmos­fe­rze redu­ku­ją­cej zdy­so­cjo­wa­ne­go amo­nia­ku lub wodoru.

Nazwa/Tytuł: Mecha­nizm zacze­pu zam­ka bro­ni auto­ma­tycz­nej oraz komo­ra spu­sto­wa zwłasz­cza kara­bin­ka modułowego

Data zgło­sze­nia: 2015-04-16

Numer zgło­sze­nia: P.412008

Data udzie­le­nia pra­wa: 2017-05-18

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.227014

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik-Radom Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Radom PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Mecha­nizm zacze­pu zam­ka bro­ni auto­ma­tycz­nej zawie­ra­ją­cy dźwi­gnię, oraz kształ­to­wy, pio­no­wo usy­tu­owa­ny zaczep zam­ka, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że dźwi­gnia mecha­ni­zmu jest dźwi­gnią jed­no­ra­mien­ną, syme­trycz­ną wzglę­dem swo­jej osi wzdłuż­nej, zaś zaczep zam­ka jest sprzę­żo­ny z dźwi­gnią w jej osi wzdłuż­nej poprzez sprę­ży­nę zacze­pu zam­ka oraz kształ­to­wą nakręt­kę. Komo­ra spu­sto­wa zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go zawie­ra­ją­ca gniaz­do maga­zyn­ka, osło­nę spu­stu, mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka, wkład­kę komo­ry spu­sto­wej, ele­men­ty mecha­ni­zmu ude­rze­nio­wo-spu­sto­we­go, ele­men­ty mecha­ni­zmu zabez­pie­cza­ją­ce­go oraz mecha­nizm zacze­pu zam­ka, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że mecha­nizm zacze­pu zam­ka usy­tu­owa­ny jest w środ­ko­wej czę­ści komo­ry spu­sto­wej tuż za gniaz­dem maga­zyn­ka, przy czym zaczep zam­ka wraz z nakręt­ką i sprę­ży­ną usy­tu­owa­ne są w pio­no­wych otwo­rach (5a) i (11a) komo­ry spu­sto­wej i wkład­ki komo­ry spu­sto­wej. Wyna­la­zek zapew­nia auto­ma­tycz­ne zatrzy­my­wa­nie zespo­łu rucho­me­go kara­bin­ka modu­ło­we­go po wystrze­le­niu ostat­nie­go nabo­ju z maga­zyn­ka, jak rów­nież łatwe i szyb­kie ręcz­ne zwal­nia­nie zespo­łu rucho­me­go po wymia­nie maga­zyn­ka oraz wygod­ne zatrzy­my­wa­nie zespo­łu rucho­me­go w razie potrze­by. Przy­ci­ski dźwi­gni mecha­ni­zmu są poło­żo­ne obu­stron­nie, zapew­nia­jąc dogod­ną obsłu­gę zarów­no przez strzel­ców prawo‑, jak i lewo­ręcz­nych, jak rów­nież mak­sy­mal­ne skró­ce­nie czyn­no­ści obsłu­go­wych. Umiesz­cze­nie przy­ci­sków na jed­no­stron­nej dźwi­gni zacze­pu zam­ka współ­pra­cu­ją­cej z suw­li­wym zacze­pem, zapew­nia odpo­wied­nie prze­ło­że­nie i zmniej­sza siłę nie­zbęd­ną do zwol­nie­nia zespo­łu rucho­me­go z zacze­pu. Umoż­li­wia to peł­ne dosto­so­wa­nie bro­ni do potrzeb strzel­ców pra­wo- lub lewo­ręcz­nych, co jest zwłasz­cza istot­ne w bro­ni modułowej.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów trój­skład­ni­ko­wych ren-kobalt-molibden

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413734

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-07-18

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.230576

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów trój­skład­ni­ko­wych ren-kobalt-molib­den na dro­dze elek­tro­wy­dzie­la­nia z roz­two­rów wod­nych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru siarczanu(VI) kobaltu(II) zawie­ra­ją­ce­go 5 – 50 g/dm3 Co, korzyst­nie 20 g/dm3 Co pod­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 30 – 90°C doda­je się przy inten­syw­nym mie­sza­niu roz­two­ru jony czyn­ni­ka kom­plek­su­ją­ce­go, korzyst­nie jony cytry­nia­no­we w posta­ci kwa­su cytry­no­we­go i/lub cytry­nia­nu tri­so­do­we­go w takiej ilo­ści aby sto­su­nek molo­wy jonu cytry­nia­no­we­go do kobal­tu był więk­szy niż 1, a mniej­szy niż 10, następ­nie wpro­wa­dza się roz­twór renianu(VII) amo­nu o stę­że­niu renu 1 – 20 g/dm3 Re, korzyst­nie 6 g/dm3 oraz roz­twór molibdenianu(VI) sodu w ilo­ści od 1 do 10 g Mo na każ­dy 1 dm³ roz­two­ru, korzyst­nie 5,0 g/dm3 Mo, oraz doda­je się wod­ne­go roz­two­ru węgla­nu sodu o stę­że­niu 20 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roz­two­ru wodo­ro­tlen­ku sodu, aż do uzy­ska­nia pH roz­two­ru na pozio­mie 3 – 8.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go bez­wod­ne­go molibdenianu(VI) niklu(II) wyso­kiej czystości

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413726

Data udzie­le­nia pra­wa: 2019-10-25

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.234351

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  :  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go molibdenianu(VI) niklu(II) wyso­kiej czy­sto­ści przez zmie­sza­nie roz­pusz­czal­nych soli molib­de­nu i niklu cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru soli molibdenu(VI) zawie­ra­ją­ce­go powy­żej 5 g/dm3 Mo, doda­je się suspen­sji zawie­ra­ją­cej roz­pusz­czal­ne w wodzie sole niklu(II), korzyst­nie chlo­rek i/lub azotan(V) i/lub siarczan(VI) i/lub octan, w takiej ilo­ści aby w uzy­ska­nej mie­sza­ni­nie sto­su­nek molo­wy niklu do molib­de­nu był więk­szy lub rów­ny 1 a mniej­szy niż 6 i doda­je się kolej­no 10 – 40% roz­twór NaOH w ilo­ści do 10 cm³ na każ­de 100 cm³ roz­two­ru, całość mie­sza się w tem­pe­ra­tu­rze wyno­szą­cej powy­żej 20°C, w cią­gu 15 do 120 minut, aż do uzy­ska­nia pH z zakre­su 4,8 – 8,9.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go bez­wod­ne­go molibdenianu(VI) kobaltu(II) wyso­kiej czystości

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413727

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia nano­kry­sta­licz­ne­go molibdenianu(VI) kobaltu(II) wyso­kiej czy­sto­ści przez zmie­sza­nie roz­pusz­czal­nych soli molib­de­nu i kobal­tu cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru soli molibdenu(VI) zawie­ra­ją­ce­go powy­żej 10g/dm3 Mo, doda­je się suspen­sji zawie­ra­ją­cej roz­pusz­czal­ne w wodzie sole kobaltu(II), korzyst­nie chlo­rek i/lub azotan(V) i/lub siarczan(VI) i/lub octan w takiej ilo­ści, aby w uzy­ska­nej mie­sza­ni­nie sto­su­nek molo­wy kobal­tu do molib­de­nu był więk­szy lub rów­ny 1 a mniej­szy niż 9, korzyst­nie doda­je się 5 – 25% roz­twór NH4OH w ilo­ści do 10 cm³ na każ­de 100 cm³ roz­two­ru, całość mie­sza się w tem­pe­ra­tu­rze powy­żej 35°C, w cią­gu 15 do 90 minut, aż do uzy­ska­nia pH koń­co­we­go mie­sza­ni­ny z zakre­su od 4,9 do 9,6.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów ren-kobalt

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413729

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-07-11

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.230574

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów ren – kobalt na dro­dze elek­tro­wy­dzie­la­nia z roz­two­rów wod­nych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru siarczanu(VI) kobaltu(II) zawie­ra­ją­ce­go 30 – 50 g/dm3 Co, korzyst­nie 45 g/dm3 Co pod­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 30 – 90°C doda­je się wod­ny roz­twór renianu(VII) amo­nu o stę­że­niu renu 1 – 30 g/dm3 Re, korzyst­nie 15 g/dm3 Re, w takiej ilo­ści, aby sto­su­nek molo­wy kobal­tu do renu był więk­szy niż 2,5, a mniej­szy niż 10 oraz kwas boro­wy w ilo­ści od 10 do 45 g/dm3, korzyst­nie 25 g/dm3 i siarczan(VI) sodu w ilo­ści od 10 do 120 g na każ­dy 1 dm³ roz­two­ru, korzyst­nie 15 g/dm3 oraz wod­ne­go roz­two­ru węgla­nu sodu o stę­że­niu 2 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roz­two­ru wodo­ro­tlen­ku sodu, aż do uzy­ska­nia pH roz­two­ru na pozio­mie 1,8 – 2,5.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów ren-kobalt

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413730

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-07-13

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.230575

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: : Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów ren-kobalt na dro­dze elek­tro­wy­dzie­la­nia z roz­two­rów wod­nych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru siarczanu(VI) kobaltu(II) zawie­ra­ją­ce­go 30 – 50 g/dm3 Co, korzyst­nie 45 g/dm3 Co pod­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 30 – 90°C doda­je się wod­ny roz­twór renianu(VII) kobaltu(II) o stę­że­niu renu 1 – 30 g/dm3 Re, korzyst­nie 15 g/dm3 Re, w takiej ilo­ści aby sto­su­nek molo­wy kobal­tu do renu był więk­szy niż 2,5 a mniej­szy niż 10 oraz jony amo­no­we, korzyst­nie w posta­ci siarczanu(VI) amo­nu i/lub wodo­ro­tlen­ku amo­nu w takiej ilo­ści aby sto­su­nek molo­wy jonów amo­no­wych do renu był więk­szy, bądź rów­ny 0,5, korzyst­nie 1,0, kwas boro­wy w ilo­ści od 10 do 45 g/dm3, korzyst­nie 25 g/dm3 i siarczan(VI) sodu w ilo­ści od 10 do 120 g na każ­dy 1 dm³ roz­two­ru, korzyst­nie 15 g/dm3, oraz wod­ne­go roz­two­ru węgla­nu sodu o stę­że­niu 2 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roz­two­ru wodo­ro­tlen­ku sodu, aż do uzy­ska­nia pH roz­two­ru na pozio­mie 1,8 – 2,5.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów trój­skład­ni­ko­wych ren-kobalt-molibden

Data zgło­sze­nia: 2015-08-28

Numer zgło­sze­nia: P.413735

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-03-21

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.229596

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony:  Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Insty­tut Meta­li Nie­za­leż­nych, INNOVATOR Spół­ka z Ogra­ni­czo­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią, Gli­wi­ce, PL

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: : Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Spo­sób otrzy­my­wa­nia sto­pów trój­skład­ni­ko­wych ren-kobalt-molib­den na dro­dze elek­tro­wy­dzie­la­nia z roz­two­rów wod­nych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do wod­ne­go roz­two­ru siarczanu(VI) kobaltu(II) zawie­ra­ją­ce­go 5 – 50 g/dm3 Co, pod­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 30 – 90°C doda­je się przy inten­syw­nym mie­sza­niu roz­two­ru jony czyn­ni­ka kom­plek­su­ją­ce­go, korzyst­nie jony cytry­nia­no­we w posta­ci kwa­su cytry­no­we­go i/lub cytry­nia­nu tri­so­do­we­go w takiej ilo­ści aby sto­su­nek molo­wy jonu cytry­nia­no­we­go do kobal­tu był więk­szy niż 1, a mniej­szy niż 10, następ­nie wpro­wa­dza się roz­twór renianu(VII) kobaltu(II) o stę­że­niu renu 1 – 20 g/dm3 Re, oraz roz­twór molibdenianu(VI) sodu w ilo­ści od 1 do 10 g Mo na każ­dy 1 dm³ roz­two­ru oraz doda­je się wod­ne­go roz­two­ru węgla­nu sodu o stę­że­niu 20 – 160 g/dm3 i/lub 20 – 40% roz­two­ru wodo­ro­tlen­ku sodu, aż do uzy­ska­nia pH roz­two­ru na pozio­mie 3 – 8, korzyst­nie 4,5