BAZA WYNALAZKÓWWZORÓW UŻYTKOWYCH WAT

Wydział Nowych Technologii i Chemii

 

Nazwa/Tytuł: Spo­sób kształ­to­wa­nia para­me­trów wytrzy­ma­ło­ścio­wych nano­kry­sta­licz­nych taśm ze sto­pów na osno­wie fazy mię­dzy­me­ta­licz­nej Ni3Al

Data zgło­sze­nia: 2005-08-22

Numer zgło­sze­nia: P.376700

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-05-23

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.215424

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób kształ­to­wa­nia para­me­trów wytrzy­ma­ło­ścio­wych nano­kry­sta­licz­nych taśm ze sto­pów na osno­wie fazy mię­dzy­me­ta­licz­nej Ni3Al. Obej­mu­je on obrób­kę pla­stycz­ną na zim­no z zacho­wa­niem okre­ślo­nych para­me­trów tego zabie­gu, zasto­so­wa­ne­go do nano­kry­sta­licz­ne­go pół­fa­bry­ka­tu. Dobór para­me­trów obrób­ki pla­stycz­nej zapew­nia uzy­ska­nie nano­kry­sta­licz­nych taśm o kon­tro­lo­wa­nych para­me­trach wytrzy­ma­ło­ścio­wych, zwięk­szo­nej podat­no­ści do odkształ­ce­nia pla­stycz­ne­go, a tak­że o istot­nym roz­drob­nie­niu nanostruktury.

Nazwa/Tytuł: Anty­fer­ro­elek­trycz­na orto­ko­nicz­na mie­sza­ni­na o pod­wyż­szo­nej sta­bil­no­ści che­micz­nej i dużej war­to­ści sko­ku heli­sy oraz związ­ki chi­ral­ne, achi­ral­ne i race­micz­ne do jej wytwarzania

Data zgło­sze­nia: 2009-04-14

Numer zgło­sze­nia: P.387790

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-01-25

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.214647

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Ujaw­nio­no m.in. spo­sób otrzy­my­wa­nia mie­sza­ni­ny anty­fer­ro­elek­trycz­nej cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się z tym, ze mie­sza się ze sobą co naj­mniej jeden zwią­zek race­micz­ny (będą­cy rów­no­mo­lo­wą mie­sza­ni­ną enan­cjo­me­rów R i S) i/lub achi­ral­ny, wybra­ny ze zbio­ru związ­ków o wzo­rze ogól­nym 1, w któ­rym pod­staw­ni­ki late­ral­ne X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7X8 znaj­du­ją­ce się w pier­ście­niach ben­ze­no­wych ozna­cza­ją nie­za­leż­nie atom wodo­ru i flu­oru; gru­pa most­ko­wa Z ozna­cza nie­za­leż­nie wią­za­nie poje­dyn­cze lub gru­pę COO, CH2CH2, CH2O, OCH2, pod­staw­nik Y ozna­cza gru­pę CH3, C2H5, CHF, CHF2, CF3; indek­sy n, m, r i t ozna­cza­ją nie­za­leż­nie licz­by cał­ko­wi­te od 1 do 8; indek­sy p i s ozna­cza­ją nie­za­leż­nie licz­by 0 i 1, co naj­mniej jeden zwią­zek chi­ral­ny (enan­cjo­mer R lub S) wybra­ny ze zbio­ru związ­ków o wzo­rze 1 i/lub jeden zwią­zek chi­ral­ny (enan­cjo­mer R lub S) wybra­ny ze zbio­ru związ­ków o wzo­rze 2, w któ­rym pod­staw­ni­ki late­ral­ne X1-X8 i Y; gru­pa most­ko­wa Z oraz indek­sy n, m, r, t, p i s mają zna­cze­nie jak we wzo­rze 1 i/lub inny zna­ny zwią­zek optycz­nie czyn­ny o dużej sile skrę­ca­ją­cej w pro­por­cjach odpo­wia­da­ją­cych skła­do­wi eutektycznemu.

Nazwa/Tytuł: Mecha­nizm wymia­ny lufy, zwłasz­cza kara­bin­ka modułowego

Data zgło­sze­nia: 2009-12-01

Numer zgło­sze­nia: P.389724

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-03-05

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.215007

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik- Radom

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Grażyna Basa

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lotnictwa

Kon­takt 261 – 839-088

Skrót: Mecha­nizm wymia­ny lufy, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go, skła­da­ją­cy się z obsa­dy lufy oraz syme­trycz­ne­go mecha­ni­zmu ryglu­ją­ce­go, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że syme­trycz­ny mecha­nizm ryglu­ją­cy skła­da się z tulei ryglo­wej lufy umiesz­czo­nej na lufie oraz z dwóch rygli połą­czo­nych gwin­to­wo na wspól­nej osi w ukła­dzie śru­by rzym­skiej i umiesz­czo­nych w kształ­to­wym poprzecz­nym otwo­rze obsa­dy lufy .

Nazwa/Tytuł: Nema­tycz­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne dla urzą­dzeń foto­nicz­nych adre­so­wa­nych dwie­ma czę­sto­tli­wo­ścia­mi pola elek­trycz­ne­go i związ­ki do jego wytworzenia

Data zgło­sze­nia: 2010-07-05

Numer zgło­sze­nia: P.391749

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-12-09

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.223308

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Parczewski Rafał

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii I Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Nema­tycz­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o dodat­niej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej w zakre­sie małych czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go i o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej w zakre­sie wyż­szych czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go, prze­zna­czo­ne do wyko­rzy­sta­nia w urzą­dze­niach foto­nicz­nych i we wskaź­ni­kach cie­kło­kry­sta­licz­nych, a szcze­gól­nie ste­ro­wa­nych matry­cą aktyw­ną – tech­ni­ką podwój­ne­go adre­so­wa­nia, skła­da się ze związ­ku lub mie­sza­ni­ny związ­ków o dużej dodat­niej ani­zo­tro­pii przed­sta­wio­nych wzo­rem ogól­nym 1 (skład­nik A), w któ­rym R ozna­cza nie­za­leż­nie odpo­wied­nio gru­pę alki­lo­wą zawie­ra­ją­cą od 1 do 8 ato­mów węgla lub gru­pę alke­ny­lo­wą zawie­ra­ją­cą od 2 do 8 ato­mów węgla; pier­ście­nie A, B, C ozna­cza­ją nie­za­leż­nie pier­ścień ben­ze­no­wy lub cyklo­hek­sa­no­wy; gru­py most­ko­we Z1, Z2, Z3, ozna­cza­ją nie­za­leż­nie wią­za­nie poje­dyn­cze lub gru­pę CH2CH2, CH2O, OCH2, CF2O, OCF2, C?C; pod­staw­ni­ki late­ral­ne X1 X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11X12 ozna­cza­ją nie­za­leż­nie atom wodo­ru lub atom flu­oru lub chlo­ru, gru­pa ter­mi­nal­na Y ozna­cza nie­za­leż­nie atom flu­oru lub chlo­ru lub wodo­ru lub gru­pę NCS, CN, OCF3, CF3 i zawie­ra­ją zwią­zek lub mie­sza­ni­nę związ­ków o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej (skład­nik B), korzyst­nie w pro­por­cjach: skład­nik A od 5 do 50% wago­wych i skład­nik B w ilo­ści od 95 do 50% wagowych.

Nazwa/Tytuł: Nema­tycz­ne związ­ki i nema­tycz­ne media je zawie­ra­ją­ce o dodat­niej lub ujem­nej ani­zo­tro­pii dielektrycznej

Data zgło­sze­nia: 2011-07-20

Numer zgło­sze­nia: P.395708

Data udzie­le­nia pra­wa: 2013-12-18

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.217692

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku są związ­ki cie­kło­kry­sta­licz­ne przed­sta­wio­ne wzo­rem ogól­nym I, w któ­rym R3 ozna­cza nie­za­leż­nie gru­pę alki­lo­wą (H2n+1Cn) lub alke­ny­lo­wą (H2n-1Cn) zawie­ra­ją­ce od 1 do 12 ato­mów węgla, pier­ścień A ozna­cza nie­pod­sta­wio­ny pier­ścień ben­ze­no­wy, piry­dy­no­wy lub piry­mi­dy­no­wy lub pier­ścień cyklo­hek­sa­no­wy w kon­fi­gu­ra­cji trans, r ozna­cza licz­bę 0 lub 1, 2; X2, X3, X4, X5 ozna­cza­ją nie­za­leż­nie atom wodo­ru lub flu­oru lub chlo­ru, X1 ozna­cza atom wodo­ru lub tak­że atom flu­oru, gdy rów­no­cze­śnie X2 lub X2X3 lub X2, X3X4 ozna­cza­ją atom lub ato­my flu­oru, Y ozna­cza gru­pę alki­lo­wą (H2m+1Cm) lub alke­ny­lo­wą (H2m-1Cm) alkok­sy­lo­wą (H2m+1CmO) lub alke­ny­lok­sy­lo­wą (H2m-1CmO), zawie­ra­ją­cą od 1 do 12 ato­mów węgla lub ozna­cza nie­za­leż­nie atom wodo­ru, flu­oru, chlo­ru lub gru­pę NCS oraz media cie­kło­kry­sta­licz­ne zwie­ra­ją­ce tyl­ko związ­ki I lub związ­ki I i inne związ­ki. Media te mogą wyka­zy­wać ujem­ną lub dodat­nią ani­zo­tro­pię die­lek­trycz­ną lub zmie­niać znak ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej z dodat­niej na ujem­ną ze zmia­ną czę­sto­tli­wo­ści. Są one prze­zna­czo­ne do wyko­rzy­sta­niach w róż­nych urzą­dze­niach fotonicznych.

Nazwa/Tytuł: Wie­lo­ko­mo­ro­wy cylin­der do roz­drab­nia­nia i mecha­nicz­nej syn­te­zy prosz­ków sto­po­wych w młyn­kach planetarnych

Data zgło­sze­nia: 2012-08-06

Numer zgło­sze­nia: P.400255

Data udzie­le­nia pra­wa: 2015-07-06

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.221948

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii I Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest wie­lo­ko­mo­ro­wy cylin­der do roz­drab­nia­nia i mecha­nicz­nej syn­te­zy prosz­ków sto­po­wych meta­li, sto­pów i związ­ków che­micz­nych w kulo­wych mły­nach pla­ne­tar­nych. Skła­da się on z pokry­wy gór­nej, pier­ście­ni mie­lą­cych, usy­tu­owa­nych na obwo­dzie pier­ście­ni komo­rach mie­lą­cych, koł­nie­rza cen­tru­ją­ce­go, pod­to­cze­nia osad­cze­go, wystę­pu odpy­cha­ją­ce­go kul­ki i otwo­rów mon­ta­żo­wych . Jego zasto­so­wa­nie prze­wi­du­je się do uzy­ski­wa­nia rów­no­cze­śnie i w jed­na­ko­wych warun­kach tech­no­lo­gicz­nych oraz cza­sie, wie­lo­ele­men­to­wej biblio­te­ki pró­bek prosz­ków sto­pów metali/niemetali, róż­nią­cych się mię­dzy sobą w zada­ny spo­sób skła­dem che­micz­nym. Sil­ne roz­drob­nie­nie ziar­na połą­czo­ne z sil­nym odkształ­ce­niem czą­stek pro­wa­dzi do mecha­nicz­nej syn­te­zy mie­lo­nych prosz­ków. Pozwa­la to na otrzy­my­wa­nie nie­kon­wen­cjo­nal­nych mate­ria­łów nie­moż­li­wych do wypro­du­ko­wa­nia meto­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi. W zależ­no­ści od uwa­run­ko­wań, powsta­ły stop może mieć cha­rak­ter roz­two­ru sta­łe­go, fazy mię­dzy­me­ta­licz­nej, mie­sza­ni­ny skład­ni­ków lub mate­ria­łu amor­ficz­ne­go. Koń­co­wy efekt zależ­ny jest od typu młyn­ka, szyb­ko­ści i cza­su mie­le­nia, para­me­trów napeł­nie­nia komo­ry mie­lą­cej i rodza­ju zasto­so­wa­nej atmosfery.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób inten­sy­fi­ka­cji szyb­ko­ści absorp­cji i desorp­cji wodoru

Data zgło­sze­nia: 2014-10-27

Numer zgło­sze­nia: P.409924

Data udzie­le­nia pra­wa: 2018-12-03

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.231933

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Wyna­la­zek ujaw­nia spo­sób inten­sy­fi­ka­cji szyb­ko­ści absorp­cji albo desorp­cji wodo­ru poprzez inten­sy­fi­ka­cję wymia­ny cie­pła. Spo­sób pole­ga na tym, że w zło­żu prosz­ko­wym absor­bu­ją­cym wodór umiesz­czo­nym w naczy­niu, poprzez wymu­sze­nie ruchu prosz­ku dowol­nym spo­so­bem, pro­wa­dzi się do prze­miesz­cza­nia zia­ren z obsza­rów wewnętrz­nych w bez­po­śred­nie sąsiedz­two ścia­nek naczynia.

Nazwa/Tytuł: Wyso­ko­ką­to­wa anty­fer­ro­elek­trycz­na mie­sza­ni­na wyka­zu­ją­ca bez­po­śred­nie przej­ście z fazy anty­fer­ro­elek­trycz­nej do fazy izotropowej

Data zgło­sze­nia: 2015-03-23

Numer zgło­sze­nia: P.411723

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Ujaw­nio­no mie­sza­ni­ny anty­fer­ro­elek­trycz­ne wyso­ko­ką­to­we i orto­ko­nicz­ne o pod­wyż­szo­nej sta­bil­no­ści che­micz­nej cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się bez­po­śred­nim przej­ściem z fazy anty­fer­ro­elek­trycz­nej do fazy izo­tro­po­wej (SmCA-Izo) zło­żo­ne z wyse­lek­cjo­no­wa­nych chi­ral­nych związ­ków o wzo­rze 1 lub 1 i 2, w któ­rych indeks n ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą 3 lub 4 lub 5, indeks r ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 1 do 8 korzyst­nie 3, indeks s ozna­cza korzyst­nie licz­bę 1, indeks t ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 1 do 10, indeks w ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 0 do 5 korzyst­nie 2 lub 3, pod­staw­ni­ki late­ral­ne: X1, X2, X3, X4, X5, X6 ozna­cza­ją nie­za­leż­nie atom lub ato­my wodo­ru i flu­oru, sym­bol Z2 ozna­cza wią­za­nie poje­dyn­cze lub gru­pę ‑COO- lub ‑CH2CH2- lub ‑CH2O-lub ‑CF2O‑, sym­bol Z3 ozna­cza gru­pę ‑COO- lub ‑CH2O- lub ‑CF2O‑, pod­staw­nik Y ozna­cza gru­pę ‑CH3 lub ‑CH2F lub ‑CHF2 lub ‑CF3 lub C2H5. Przed­mio­tem roz­wią­za­nia jest rów­nież chi­ral­ny zwią­zek z fazą anty­fer­ro­elek­trycz­ną o wzo­rze 2, w któ­rym indeks n ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 1 do 8, indeks r ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 1 do 8 korzyst­nie 3, indeks s ozna­cza licz­bę 0 lub 1, indeks t ozna­cza licz­bę cał­ko­wi­tą od 0 do 10, indeks w ozna­cza licz­bę od 0 do 5, pod­staw­ni­ki late­ral­ne: X1, X2, X3, X4, X5, X6 ozna­cza­ją nie­za­leż­nie atom lub ato­my wodo­ru i flu­oru, sym­bol Z2 ozna­cza wią­za­nie poje­dyn­cze lub gru­pę ‑COO- lub ‑CH2CH2- lub ‑CH2O- lub ‑CF2O‑, sym­bol Z3 ozna­cza gru­pę ‑COO- lub ‑CH2O- lub ‑CF2O‑, pod­staw­nik Y ozna­cza gru­pę ‑CH3 lub ‑CH2F lub ‑CHF2 lub ‑CF3 lub C2H5.

Nazwa/Tytuł: Spo­sób wytwa­rza­nia kon­wer­te­ra poli­me­ro­we­go do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych i poli­me­ro­wy kon­wer­ter do łącze­nia włó­kien światłowodowych

Data zgło­sze­nia: 2015-10-09

Numer zgło­sze­nia: P.414328

Data udzie­le­nia pra­wa: 2019-06-17

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.233284

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Drągiewicz Joanna

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii I Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: : Spo­sób wytwa­rza­nia kon­wer­te­ra poli­me­ro­we­go do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że kon­wer­ter poli­me­ro­wy two­rzy się pomię­dzy włók­na­mi świa­tło­wo­do­wy­mi wyko­na­ny­mi z róż­nych mate­ria­łów. Kon­wer­ter poli­me­ro­wy do łącze­nia włó­kien wyko­na­nych z róż­nych mate­ria­łów będą­cy mikro­most­kiem poli­me­ro­wym, wytwo­rzo­nym na czo­łach pary włó­kien świa­tło­wo­do­wych usta­wio­nych naprze­ciw sie­bie, w któ­rym co naj­mniej jed­no z włó­kien jest włók­nem z two­rzy­wa sztucz­ne­go, wyko­na­nym w pro­ce­sie foto­po­li­me­ry­za­cji. Mie­sza­ni­na sub­stan­cji foto­po­li­me­ry­zu­ją­cej wpro­wa­dzo­nej w kro­pli pomię­dzy czo­ło­we powierzch­nie, skła­da się z Eozy­ny Y, koini­cja­to­ra (MDEA – mety­lo­die­ta­no­lo­ami­na) oraz mono­me­rów wie­lo­funk­cyj­nych: tria­kry­la­nu pen­ta­ery­try­to­lu (PETA) i dodat­ko­wo akry­la­nu hep­ta­flu­oro­bu­ty­lu (HFBA) do połą­cze­nia włó­kien światłowodowych.

Nazwa/Tytuł: Wie­lo­ko­mo­ro­wy zestaw cylin­drów do jed­no­cze­sne­go i nie­za­leż­ne­go mie­le­nia w młyn­kach planetarnych

Data zgło­sze­nia: 2016-11-24

Numer zgło­sze­nia: W.125788

Data udzie­le­nia pra­wa: 2020-03-24

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Ru.071525

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii I Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Wie­lo­ko­mo­ro­wy zestaw cylin­drów do jed­no­cze­sne­go i nie­za­leż­ne­go mie­le­nia w młyn­kach pla­ne­tar­nych, mają­cy kształt czwo­ro­ścien­nie ścię­te­go wal­ca, skła­da­ją­cy się z pier­ście­ni mocu­ją­cych i umiesz­czo­nych w nich cylin­drów mie­lą­cych, gdzie każ­dy z cylin­drów skła­da­jąc się z miski, pokry­wy i uszczel­nie­nia pier­ście­nio­we­go, dosto­so­wa­ny do kształ­tu i wymia­rów prze­zna­czo­nych dla nich kie­sze­ni osad­czych pier­ście­nia mocu­ją­ce­go . W czę­ści dol­nej pier­ście­nia wyko­na­ne są dwa wypu­sty usta­la­ją­ce, któ­rym odpo­wia­da­ją dwa wpu­sty w dnie miski oraz w czę­ści gór­nej pier­ście­nia mocu­ją­ce­go wyko­na­ny jest występ, któ­re­mu odpo­wia­da wyko­na­ny w powierzch­ni dol­nej kolej­ne­go pier­ście­nia rowek, słu­żą­ce jed­no­znacz­ne­mu pozy­cjo­no­wa­niu poszcze­gól­nych ele­men­tów w skła­da­nym przyrządzie.

Nazwa/Tytuł: Smek­tycz­ny mate­riał o wyso­kiej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści i sze­ro­kim tem­pe­ra­tu­ro­wym zakre­sie mono­war­stwo­wej fazy smek­tycz­nej A (SmA1) i urzą­dze­nie go wykorzystujące

Data zgło­sze­nia: 2017-10-31

Numer zgło­sze­nia: P.423327

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus: Postę­po­wa­nie w toku

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii I Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Zgło­sze­nie doty­czy mie­sza­ni­ny smek­tycz­nej o struk­tu­rze smek­ty­ka mono­war­stwo­we­go (SmA1) o dodat­niej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej i dużej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści, któ­ra jest prze­zna­czo­na do wytwo­rze­nia prze­słon okien­nych lub wskaź­ni­ków z pamię­cią. Mie­sza­ni­na jest zło­żo­na ze związ­ków flu­oro­wa­nych pochod­nych bife­ny­lu i ter­fe­ny­lu wybra­nych z rodzin związ­ków opi­sa­nych przed­sta­wio­ny­mi wzo­ra­mi 1 – 12 i domiesz­ko­wa­nych jono­wy­mi pochod­ny­mi ami­dy­ny i/lub kom­plek­sa­mi utwo­rzo­ny­mi z soli pota­so­wych i ete­rów koro­no­wych. Do zapi­su infor­ma­cji jest wyko­rzy­sta­ne zja­wi­sko dyna­micz­ne­go roz­pro­sze­nia – przej­ście ze sta­nu mlecz­ne­go (roz­pra­sza­ją­ce­go) do sta­nu kla­row­ne­go lub odwrot­nie jest uzy­ski­wa­ne przez zmia­nę czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go. Ponad­to, przed­mio­tem niniej­sze­go zgło­sze­nia są związ­ki o budo­wie jono­wej, a tak­że spo­sób przy­go­to­wa­nia mie­sza­ni­ny, mody­fi­ka­cję jej wła­ści­wo­ści elek­tro­op­tycz­nych przez domiesz­ko­wa­nie flu­oro­wa­ny­mi związ­ka­mi czte­ro­pier­ście­nio­wy­mi i/lub piry­mi­dy­na­mi i/lub flu­oro­wa­ny­mi cyja­no­związ­ka­mi. Zgło­sze­nie zawie­ra tak­że: urzą­dze­nie peł­nią­ce rolę szy­by okien­nej, spo­sób napeł­nia­nia wskaź­ni­ka lub szy­by mate­ria­łem cie­kło­kry­sta­licz­nym oraz pochod­ne pirymidyny.

Nazwa/Tytuł: Die­lek­trycz­nie dodat­nie oraz ujem­ne nema­tycz­ne mie­sza­ni­ny o obni­żo­nej absorb­cji w zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia 1 – 6 μm oraz związ­ki do ich sporządzania

Data zgło­sze­nia: 2018-07-12

Numer zgło­sze­nia: P.426315

Data udzie­le­nia prawa:

Numer pra­wa wyłącznego:

Sta­tus:

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Rafał Parczewski

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Zgło­sze­nie opi­su­je dwa typy mie­sza­nin nema­tycz­nych, o dodat­niej oraz ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej, któ­ra wyka­zu­je obni­żo­ną absorb­cję w pod­czer­wie­ni w zakre­sie od 1 do 6 µm oraz związ­ki nie­zbęd­ne do ich spo­rzą­dze­nia. Mie­sza­ni­ny te zło­żo­ne są ze związ­ków przed­sta­wio­nych wzo­rem ogól­nym 1 będą­cy­mi dwu‑, trój i czte­ro­pier­ście­nio­wy­mi pochod­ny­mi posia­da­ją­cy­mi per­flu­ora­wa­ne łań­cu­chy ter­mi­nal­ne, któ­re w znacz­nej czę­ści nie wyka­zu­ją enan­cjo­tro­po­wych wła­ści­wo­ści nema­tycz­nych, jed­nak zasto­so­wa­nie odpo­wied­niej stra­te­gii for­mu­ło­wa­nia mie­sza­nin umoż­li­wia wytwo­rze­nie sze­ro­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych mate­ria­łów o zada­nych wła­ści­wo­ściach die­lek­trycz­nych. Zgło­sze­nie obej­mu­je też zwią­zek do wytwa­rza­nia mie­sza­ni­ny ciekłokrystalicznej.

Nazwa/Tytuł: Nie­ma­tycz­ne i chi­ral­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o ujem­nej ani­zo­tro­pii dielektrycznej

Data zgło­sze­nia: 2009-06-15

Numer zgło­sze­nia: P.388285

Data udzie­le­nia pra­wa: 2012-12-20

Numer pra­wa wyłącz­ne­go: Pat.214559

Sta­tus: Pra­wo w mocy

Zgłaszający/Uprawniony: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Rodzaj Peł­no­moc­nic­twa; Peł­no­moc­nik: Ogólne/Janusz Rybiński

Jed­nost­ka Orga­ni­za­cyj­na: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Chemii

Kon­takt 261 – 839-088

Opis: Opi­sa­no nema­tycz­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej ??, któ­re­go ani­zo­tro­pię optycz­ną moż­na zmie­nić od dużych war­to­ści (?n=0,3) do małych war­to­ści (?n=0,05) skła­da­ją­ce się ze związ­ku A lub mie­sza­ni­ny związ­ków A o małej ani­zo­tro­pii optycz­nej nale­żą­cych do rodzi­ny węgla­nów alkilo‑, ali­klo­bi­cy­klo­hek­sy­lo­wych przed­sta­wio­nych wzo­rem ogól­nym 1, w któ­rym R1 ozna­cza nie­za­leż­nie odpo­wied­nio gru­pę alki­lo­wą H2p+1Cp lub alke­ny­lo­wą H2p-1Cp i R2 ozna­cza gru­pę alki­lo­wą CrH2r+1 lub alke­ny­lo­wą CrH2r‑1; indek­sy r i p ozna­cza­ją nie­za­leż­nie licz­bę natu­ral­ną od 1 do 7, mie­sza­ni­ny B o dużej ani­zo­tro­pii optycz­nej (?n=0,2 – 0,3) zło­żo­nej z co naj­mniej dwóch late­ral­nie pod­sta­wio­nych flu­orem pochod­nych bife­ny­lu i/lub ter­fe­ny­lu i/lub tola­nu i/lub fenylotolanu.