Obszary działalności naukowo-badawczej

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z opi­sem głów­nych obsza­rów dzia­łal­no­ści nauko­wo- badaw­czej pro­wa­dzo­nej na poszcze­gól­nych wydzia­łach Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – INFORMATOR o dzia­łal­no­ści badaw­czej WAT w języ­ku pol­skim oraz angiel­skim.

Komer­cja­li­za­cja wyni­ków prac nauko­wo-badaw­czych to sze­reg dzia­łań zmie­rza­ją­cych do prze­kształ­ce­nia nowo­cze­snych pomy­słów lub wyni­ków prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, w goto­we do wej­ścia na rynek inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, pro­ce­sy lub pro­duk­ty. Komer­cja­li­za­cja jest bodź­cem dosto­so­wy­wa­nia dzia­łal­no­ści, w tym tak­że jed­no­stek nauko­wych, do coraz więk­szych wymo­gów rze­czy­wi­sto­ści gospo­dar­czej. Pod­sta­wo­wym celem tego dzia­ła­nia jest trans­fer wyni­ków badań lub okre­ślo­nej tech­no­lo­gii na rynek. Naj­czę­ściej, przed­mio­tem upo­wszech­nia­nia wie­dzy dla biz­ne­su są zgło­szo­ne do opa­ten­to­wa­nia lub chro­nio­ne paten­ta­mi wyna­laz­ki, bądź wła­sne know-how.

Kwa­li­fi­ko­wa­nie wie­dzy do ochro­ny to pro­ces, poprze­dzo­ny wni­kli­wym audy­tem wie­dzy posia­da­nej, pole­ga­ją­cy na wybo­rze roz­wią­zań pod­le­ga­ją­cych ochro­nie na grun­cie pra­wa autor­skie­go, wska­za­niu roz­wią­zań do ochro­ny, jako wie­dza know-how, a tak­że doko­na­niu wybo­ru roz­wią­zań i ozna­czeń, mają­cych pod­le­gać ochro­nie w wyni­ku pro­ce­dur prze­pro­wa­dzo­nych przed Urzę­dem Patentowym.

W jed­nost­kach nauko­wych i uczel­niach, nie będą­cych powo­ła­ny­mi do pro­wa­dze­nia samo­dziel­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, komer­cja­li­za­cja wyni­ków badań przy­bie­ra naj­czę­ściej postać sprze­da­ży praw do paten­tu lub paten­tu, udzie­le­nia licen­cji do sto­so­wa­nia zgło­szo­ne­go do opa­ten­to­wa­nia lub opa­ten­to­wa­ne­go wynalazku.

Sfe­ra nauki może wyko­rzy­sty­wać sze­reg kana­łów tzw. pio­no­we­go trans­fe­ru tech­no­lo­gii do sek­to­ra przed­się­biorstw, w zależ­no­ści od stra­te­gii przy­ję­tej przez wła­dze uczel­ni, zaso­bów wła­snej wie­dzy i dostę­pu do insty­tu­cji, zaj­mu­ją­cych się pro­ce­sem prze­ka­zy­wa­nia wiedzy.

  • Par­ki nauko­we, tech­no­lo­gicz­ne i prze­my­sło­we, skon­cen­tro­wa­ne na okre­ślo­nym tery­to­rium jed­nost­ki – poten­cjal­ne źró­dła wie­dzy i tech­no­lo­gii np. insty­tu­ty, labo­ra­to­ria, cza­sem wydzia­ły uczel­ni wyż­szych – wraz z mło­dy­mi, pręż­ny­mi fir­ma­mi, sta­wia­ją­cy­mi na nowe pro­duk­ty, tech­no­lo­gie oraz wyso­ko­kwa­li­fi­ko­wa­ne usłu­gi technologiczne.
  • Spe­cjal­ne stre­fy eko­no­micz­ne wydzie­lo­ne, naj­czę­ściej na rubie­żach mia­sta, tere­ny o korzyst­nych dla poten­cjal­nych inwe­sto­rów regu­la­cjach praw­nych i ekonomicznych.
  • Inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści – miej­sca, cza­sa­mi przy uczel­niach, gdzie ulo­ko­wa­ne są fir­my, korzy­sta­ją­ce na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach finan­so­wych z ogól­nej infra­struk­tu­ry inku­ba­to­ra i dostę­pu do wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry.
  • Cen­tra Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii – to orga­ni­za­cje zlo­ka­li­zo­wa­ne przy publicz­nych uczel­niach lub insty­tu­cjach badaw­czych, któ­re mają na celu poma­gać w iden­ty­fi­ko­wa­niu i zarzą­dza­niu akty­wa­mi inte­lek­tu­al­ny­mi, zwłasz­cza poprzez ich ochro­nę i trans­fer do przed­się­bior­ców lub innych insty­tu­cji w celu dal­sze­go roz­wo­ju bądź wej­ścia na rynek.

Labo­ra­to­rium Pro­jek­to­wa­nia Mate­ria­łów i Szyb­kie­go Wytwa­rza­nia Wyro­bów LAPROMAW