Poradnik twórcy: Krok po kroku

Zasa­dy dla twór­cy doty­czą­ce postę­po­wa­nia z wyni­ka­mi badań nauko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz know-how zwią­za­nym z tymi wynikami