Poradnik twórcy: Ochrona własności

Zespół ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej pra­cu­ją­cy w Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ma za zada­nie edu­ko­wać oraz poma­gać w zakre­sie doradz­twa w spra­wach ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej, paten­tów i praw autor­skich pra­cow­ni­kom WAT. Inny­mi z zadań zespo­łu są mię­dzy inny­mi nego­cja­cja, obsłu­ga orga­ni­za­cyj­na i for­mal­no-praw­na zawie­ra­nych umów w zakre­sie ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej umów licen­cyj­nych, umów o wspól­no­ści pra­wa do paten­tu, umów o prze­nie­sie­niu pra­wa do paten­tu, umów doty­czą­cych roz­po­wszech­nia­nia i sto­so­wa­nia roz­wią­zań chro­nio­nych i nie­chro­nio­nych, umów know-how.

Uczel­nia może chro­nić swo­ją wła­sność inte­lek­tu­al­ną przez:

  • pra­wa wła­sno­ści prze­my­sło­wej – paten­ty, wzo­ry użyt­ko­we, mode­le, zna­ki towa­ro­we, pra­wo do ochro­ny odmian roślin, topo­gra­fie ukła­dów sca­lo­nych i ozna­cze­nia geo­gra­ficz­ne – któ­re muszą być zare­je­stro­wa­ne w każ­dym kra­ju UE (przy czym wzo­ry i mode­le oraz zna­ki towa­ro­we mogą zostać rów­nież zare­je­stro­wa­ne na szcze­blu UE)
  • pra­wa autor­skie – obej­mu­ją­ce ory­gi­nal­ne pra­ce lite­rac­kie i arty­stycz­ne, utwo­ry muzycz­ne, trans­mi­sje tele­wi­zyj­ne, opro­gra­mo­wa­nie, bazy danych, twór­czość rekla­mo­wą i mul­ti­me­dial­ną – przy­zna­wa­ne auto­ma­tycz­nie, bez koniecz­no­ści ofi­cjal­nej rejestracji

PATENTMONOPOL OGRANICZONY

Patent

art. 63 usta­wy Pra­wo wła­sno­ści prze­my­sło­wej (pwp)

Przez uzy­ska­nie paten­tu naby­wa się pra­wo wyłącz­ne­go korzy­sta­nia z wyna­laz­ku w spo­sób zarob­ko­wy lub zawo­do­wy na całym obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ – ZAGROŻENIA DLA CZYNNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

  • Przez publi­ka­cję w czasopiśmie.
  • Przez publi­ka­cje na stro­nie inter­ne­to­wej (cudzej lub własnej).
  • Przez wysta­wie­nie na wysta­wie (z wyjąt­kiem międzynarodowej).
  • Przez wystą­pie­nie na semi­na­rium, kon­fe­ren­cji, wykładzie.
  • Przez wpro­wa­dze­nie do obro­tu i ofe­ro­wa­nie do sprzedaży.

Na sku­tek zgło­sze­nia nasze­go roz­wią­za­nia przez nie­upraw­nio­ne­go (w wyni­ku kra­dzie­ży danych, w wyni­ku bra­ku umo­wy o pouf­no­ści ujaw­nie­nia ang. Non-disc­lo­su­re agre­ement – NDA)

Patent – źró­dło docho­du czy zagro­że­nia – ochro­na wła­sno­ści prze­my­sło­wej w jed­no­st­ce naukowej