Poradnik twórcy: Podręczniki i materiały szkoleniowe

Zarzą­dza­nie dobra­mi inte­lek­tu­al­ny­mi (DI) w WAT: pra­wa­mi autor­ski­mi, pra­wa­mi pokrew­ny­mi i pra­wa­mi wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz zasa­dy komercjalizacji

Porad­nik wyna­laz­cy. Pro­ce­du­ry zgło­sze­nio­we w sys­te­mie: kra­jo­wym, euro­pej­skim, mię­dzy­na­ro­do­wym, Red. Andrzej Pyr­ża, Kra­jo­wa Izba Gospo­dar­cza, Urząd Paten­to­wy RP, War­sza­wa 2009

Porad­nik wyna­laz­cy zawie­ra infor­ma­cje o ochro­nie wyna­laz­ków i wzo­rów użyt­ko­wych przez zgło­sze­nie w urzę­dzie paten­to­wym. Przed­sta­wia zwłasz­cza uwa­run­ko­wa­nia praw­ne uzy­ska­nia paten­tu na wyna­la­zek i pra­wa ochron­ne­go na wzór użyt­ko­wy, a tak­że bie­żą­cą prak­ty­kę i podej­ście Urzę­du Paten­to­we­go RP do wie­lu szcze­gó­ło­wych zagadnień.

Porad­nik zawie­ra przy­kła­dy popraw­nie opra­co­wa­nych opi­sów wyna­laz­ków i wzo­rów użyt­ko­wych z róż­nych dzie­dzin tech­ni­ki. Sys­te­ma­ty­zu­je i posze­rza zasób infor­ma­cji o wyma­ga­niach for­mal­nych i prak­ty­ce Urzę­du Paten­to­we­go RP.

Patent – źró­dło docho­du czy zagro­że­nia – ochro­na wła­sno­ści prze­my­sło­wej w jed­no­st­ce nauko­wej, Mariusz Łuszczyk

Pre­zen­ta­cja przy­bli­ża tema­ty­kę pro­ce­su uzy­ska­nia paten­tów, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem korzy­ści i zagro­żeń i zwią­za­nych z uzy­ska­niem ochro­ny patentowej.

Jak sku­tecz­nie patentować

Komer­cja­li­za­cja B+R dla prak­ty­ków 2016

Poli­ty­ka rachun­ko­wo­ści B+R w ramach komer­cja­li­za­cji. Porad­nik dla księ­go­wych jed­no­stek naukowych

Pro­jek­ty komer­cja­li­za­cji B+R. Przy­go­tuj – Oceń – Realizuj

Porad­nik twór­cy dedy­ko­wa­ny pra­cow­ni­kom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Adam Bart­nic­ki, Iza­be­la Kalman