Poradnik twórcy: Pomoc

Cen­trum Trans­fe­ru Technologii
Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
im. Jaro­sła­wa Dąbrowskiego

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 19 pok. 30,
00 – 908 War­sza­wa 49

Kon­takt do osób udzie­la­ją­cych pomo­cy twór­com w zakre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z postę­po­wa­niem z dobra­mi inte­lek­tu­al­ny­mi w WAT, w tym zwią­za­ny­mi z ochro­ną praw­ną i zarzą­dza­niem dobra­mi intelektualnymi:

tel.: +48 261 83 90 88
e‑mail: